Info 2009 programmi kohta

Toetuse saajate nimekiri  hajaasustuse veeprogrammi  raames ( 2009):

Jrk.nr

Taotleja

Kaastaotlejad

Projekti üldmaksumus/EEK

Toetusesuurus/EEK

Projekti kirjeldus

Projekti kestus

Projekti tulemus

1.

Kairi Luik 

 Tea Soosaar     

166 990

111 215

Puurkaevu rajamine, pumba paigaldus, veetrassi ehitus,vee puhastamiseks  seadme paigalamine

okt 2009-dets.2009

Dokumendid kontrollimisel

2.

Kaja Jürisoo

 

  74 516

  49 627

Salvkaevu  ja trassi rajamine

sept 2009 - dets 2009 

Dokumendid kontrollimisel

3

Ats Aniott

 

  87 320

  58 155

Puurkaevu ja trasside rajamine

okt.2009 - aug 2010

Projekt lõpetatud

4

Anneli Arike

 

  29 569

  19 693

Allikale salvkaevu rajamine, survetorustiku ja surveseadmete paigaldus

sept2009-dets.2009

Projekt lõpetatud

5

Kurmet Vähi

 

141 976

  94 556

Puurkaevu rajamine, pumba paigaldus,raua,mang.eraldusseadmete  paigaldus

sept.2009-juuni 2010

Projekt lõpetatud

 Alus: Võru Vallavalitsuse korraldus nr 238 26.08.2009.a.

O T S U S  

 Võru                                                                                                             10.06.2009   nr   285 

"Võrumaa hajaasustuse veeprogrammi2009"

raames esitatud taotluste  läbivaatamise komisjonimoodustamine  

Lähtudes Võru Vallavalitsuse ettepanekust ja  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  paragrahv 47 lõige 1-st

Võru Vallavolikogu

 

o t s u s t a b :

 

1. Nimetada  "Võrumaa hajaasustuse veeprogrammi 2009" raames esitatud veesüsteemi rajamise taotluste läbivaatamise komisjoni :

 

esimees : Priit Süüden , volikogu esimees

liikmed  : Ülo Haljend, maakomisjoni esimees

                 Jaan Haga, maakomisoni liige

                 Ivo Lillepuu, maakomisjoni liige

                 Tiit Soosaar, maakomisjoni liige

                 Georg Ruuda, vallavanem

                 Aigar Kalk, abivallavanem

                 Väino Repp, sotsiaal-tervishoiukomisjoni esimees

 

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

    

Priit Süüden

Volikogu esimees

Lisa 1 exeli vormingus