Alusharidus on lüli pidevhariduse süsteemis, tugev vundament kogu edasisele haridusteele. Varajase ea arengu ja õppimise stimuleerimine vajab toetust. Oluline on kasvukeskkond, suhtlemisoskus, sotsiaal-emotsionaalne panus. Igasse lapsesse tuleb suhtuda kui erilisse, kellele on sünniga kaasa antud loendamatu hulk võimeid ja andeid, mille avastamine ja arendamine vajab professionaalsete pedagoogide ja täiskasvanute abi. Lasteaiatöötajad pingutavad selleks, et vanemad mõistaksid koostöövajadust laste kooliks ettevalmistamisel.

Võru vallas on kolm koolieelset lasteasutust:

Parksepa lasteaed, milles on 3 rühma  58 lapsega ja 21töötajat;

Puiga lasteaed Siilike, milles on 4 rühma  90 lapsega ja 21 töötajat;

Väimela lasteaed Rukkilill, milles on 5 rühma 84 lapsega ja töötajaid 27.

Lasteaiad paiknevad valla suuremates asustatud punktides ja lasteaedades käivad põhiliselt oma valla lapsed, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda ka teiste omavalitsuste lapsi.

Kasvavas koolidevahelises konkurentsis tuleb tähelepanu pöörata kohapeal antava hariduse tasemele. Valla koolidel on arengukavad, mis kajastavad konkreetseid meetmeid haridustaseme tõstmiseks, erivajadustega lastega tegelemiseks, täienduskoolituse korraldamiseks, kultuuri ja hariduse lähendamiseks, heakorra parandamiseks.

Õpilaste arv valla üldhariduskoolides on muutuv ja see sõltub  valla elanike kindlustatusest tööga, samuti ka elamispinna asukohast. Laps pannakse õppima võimalikult vanemate töökoha lähedale kooli, et lapse koolitee ühtiks vanemate teega tööle. Õpilaste arvu valla koolides mõjutab ka transpordi korraldatus lapse elukoha ja kooli vahel.

Võru vallas  kaks üldhariduskooli:

Parksepa Keskkool   332 õpilasega, 17 klassikomplekti ja 37 õpetajat;

Puiga Põhikool  172 õpilasega,  9 klassikomplekti ja 16 õpetajat.

Koolide juures on lastel võimalus osaleda huvialaringides: töötavad laulukoorid, kunsti- ja aineringid. Õpilased võtavad osa aineolümpiaadidest, konkurssidest, spordivõistlustest. Parksepa Keskkoolil on korralik võimla ja jõusaal, välisväljakud ja kunstmurukatte ning  välisvalgustusega  jalgpalliväljak,  kus on võimalik tegeleda mitmesuguste spordialadega - korvpall, võrkpall, kergejõustik, jalgpall.  Puiga Põhikooli juures on välisväljak, kus on samuti võimalik mängida korv- ja võrkpalli ning staadion, jõusaal ja 2008.aastast spordihoone, mis avardab piirkonna sportimisvõimalusi.