Võru Vallavolikogu 09.10.2013.a. istungil algatati Võru vallas Väimela alevikus Piiripõllu maaüksusel (katastritunnus 91801:005:0062), Karikakra maaüksusel (katastritunnus 91801:005:0063), Saare tee 1 maaüksusel (katastritunnus 91801:005:0014) ja riigi reservmaal (piiriettepanek AT1209120016) detailplaneering. Arendaja Võru Maavalitsus.

Planeeringuala pindala on ca 27,5 ha. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine, maa sihtotstarve muutmine, krundi ehitusõiguse, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja – rajatiste asukoha määramine, krundi hoonestusala piiritlemine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning kujade määratlemine.

Detailplaneeringu koostamist korraldab, koostab ja kehtestab Võru Vallavalitsus aadressiga Võrumõisa tee 4a 65605 Võru.

Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Võru Vallavalitsuses aadressil Võrumõisa tee 4a Võru tööpäevadel kella 8.00 -16.30.