Võru Vallavalitsuse 23.04.2014.a. istungil algatati Võru vallas Raudsepa külas Raudsepa maaüksuse (katastritunnus 91804:003:2663) detailplaneering väljaspool Andsu järvede maastikukaitseala ja jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Arendaja Joel Põhja. Planeeringuala pindala on 1,2 ha.

Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse ehitusõiguse, hoonestusala, haljastuse ja heakorra põhimõtete, kujade, tehnovõrkude-ja rajatiste asukoha määramine, vajadusel olulisemate arhitektuurinõuete seadmine ja maa olemasolevate sihtotstarvete muutmine ja kruntideks jaotamine. Detailplaneeringu koostamist korraldab, koostab ja kehtestab Võru Vallavalitsus aadressiga Võrumõisa tee 4a 65605 Võru.

Detailplaneeringu algatamise otsusega ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Võru Vallavalitsuses aadressil Võrumõisa tee 4a Võru tööpäevadel kella 8.00 -16.30.