Võru Vallavolikogu 16.12.2015.a. istungil otsusega nr 122 kehtestati Võru vallas, Väimela alevikus, Väimela mõisa maaüksuse (katastritunnus 91801:005:0079) detailplaneering, suurusega 10,04 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Väimela mõisa maaüksuse kruntideks jaotamine, maa sihtotstarve määramine, krundi hoonestusala piiritlemine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning kujade määratlemine. Detailplaneeringu projekti koostas Artes Terrae OÜ, töö nr. 04DP14. Detailplaneeringuga saab tutvuda valla veebilehel www.voruvald.ee/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneering .