Võru Vallavalitsuse istungil 07.03.2016.a. võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tamulakalda elamurajooni (endised Koobi ja Arke maaüksused) detailplaneeringut muutev detailplaneering.  Planeeritava ala pindala 5,17 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Võru vallas, Võlsi külas asuva Tamulakalda elamurajooni detailplaneeringuga kehtestatud olulisemate arhitektuurinõuete ülevaatamine ja täpsustamine, kohustuslike ehitusjoonte vähendamine.

Detailplaneeringuga kehtestatud maa-alale loodud krundid, maaüksuste sihtotstarbed, krundi hoonestusalad ja piirid, tänavate maa-ala ja  liikluskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, määratud kujad ja tehnovõrkude ja rajatiste asukohad jäetakse samaks.

Avalik väljapanek toimub 28. märtsist kuni 11. aprillini 2016.a. Võru Vallavalitsuses, ruumis nr 5 (tööpäevadel kella 8.00 kuni 16.00).

Ettepanekuid, vastuväiteid detailplaneeringu kohta saab esitada kirjalikult Võru Vallavalitsusele kuni 12. aprillini 2016.a. aadressil Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 14. aprillil 2016.a. algusega kell 10.00 Võru Vallavalitsuse saalis. 

Seletuskirja ja joonised www.voruvald.ee