Võru Vallavolikogu istungil 11.05.2016.a. otsusega nr 159 kehtestati Tamulakalda elamurajooni (endised Koobi ja Arke maaüksused) detailplaneeringut muutev detailplaneering. Planeeritava ala pindala 5,17 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Võru vallas, Võlsi külas asuva Tamulakalda elamurajooni detailplaneeringuga kehtestatud olulisemate arhitektuurinõuete ülevaatamine ja täpsustamine, kohustuslike ehitusjoonte vähendamine.
Detailplaneeringuga kehtestatud maa-alale loodud krundid, maaüksuste sihtotstarbed, krundi hoonestusalad ja piirid, tänavate maa-ala ja liikluskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, määratud kujad ja tehnovõrkude ja rajatiste asukohad jäeti samaks.
Detailplaneeringu projekti koostas OÜ EPROK, töö nr. 15.05-05. Detailplaneeringuga saab tutvuda valla veebilehel www.voruvald.ee