Võru Vallavolikogu algatas 12.10.2016 otsusega nr 185 „Võru valla arengukava aastateks 2015-2021“ muutmise.
Arengukava avalik väljapanek toimub ajavahemikul 13.10.2016 -03.11.2016. Arengukava materjalidega saab tutvuda Võru Vallavalitsuses aadressil Võrumõisa tee 4a Võru, II korrus kabinet 5.
Ettepanekuid arengukava kohta saab esitada kirjalikult Võru Vallavalitsusele kuni 03.11.2016.

Võru valla arengukava 2015-2021 muudatusettepanekud:

1. Muuta peatüki 2.5. SUHTED NAABRITEGA teise lõigu sõnastust.

Seoses Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest tulenevaga on alustatud ühinemisläbirääkimisi Lasva ja Sõmerpalu valdadega, et moodustada ühinemise käigus uus omavalitsusüksus.

2. Lisada 3.10. MEDITSIINILINE TEENINDAMINE JA TERVISHOID, visiooni elluviimiseks vajalikud tegevused,  uus tegevus.
- esmatasandi tervisekeskuse väljaehitamine tõmbekeskusesse, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi tervishoiu teenused, parandades teenustele juurdepääsu.

Kehtiv arengukava SIIN