Võru Vallavolikogu algatas 08.03.2017 otsusega nr 210 detailplaneering Võru vallas Väimela alevikus Pärna tee 7 (katastritunnus 91801:005:0054) ja Pärna tee 9 (katastritunnus 91801:005:0990) maaüksustel, planeeringuala suurus 5,7 ha ja planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnev keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Planeeringu eesmärgiks on krundi hoonestusala, krundi ehitusõiguse, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja – rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha, ehitise ehituslike tingimuste, liikluskorralduse põhimõtete, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning keskkonnatingimusi tagavate nõuete määramine.

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise aluseks on kavatsus püstitada kodulinnufarm, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu. Hindamise eesmärgiks on hinnata detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste mõjusid ümbritsevale keskkonnale ning kaalutlustega arvestamine detailplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel.