Uudised ja teated:

1. veebruaril algab hajaasustuse programmi 2023. aasta taotluste vastuvõtt

 Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotluste vastuvõtt algab 1. veebruaril ja kestab kuni 3. aprillini.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Hajaasutuse programmist saab toetust taotleda vee, kanalisatsiooni, juurdepääsutee ja autonoomsetele elektrisüsteemidele. Täpsemad tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega „Hajaasustuse programm".

 

Programmi nõuetest üldisemalt:

 • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
 • projektil võib olla ka kaastaotleja(id) ja neile kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
 • samas valdkonnas ei saa toetust taotleda kuus aastat. Taotluse esitamise päeval peab taotlejal eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
 • projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024;
 • toetuse määr taotlejale on 67% ja projekti omaosalus on 33%;
 • minimaalsete hinnapakkumuste arvu nõue on sama, mis eelnevatelgi aastatel – taotleja peab taotluse juurde esitama kaks hinnapakkumust.

Erinevate valdkondade hinnapakkumiste osas soovitame aegsasti nõu pidada pädevate ehitajatega.

Vanade kaevude taastamise, puhastamise ja veetrasside rajamisel olemasolevatesse hoonetesse, tuleks veesüsteemide rekonstrueerimisel arvestada ka veeproovidega. Need tuleb kindlasti võtta enne tööde algust ja ka hilisemas faasis, kui tööd on lõpetatud. Veeproovide kulutused saab panna toetuse taotluse eelarvesse.  

 

Enne taotluse esitamist tuleks veenduda:

 • olemasoleva olukorra täpne ülevaade – missugune on olukord majapidamises;
 • millises valdkonnas soovitakse toetust taotleda;
 • maksimaalne toetusesumma programmist on 6500 eurot (67%). Seega on võimalik taotleda ka mitmes valdkonnas, näiteks juurdepääsutee ja septik või veesüsteem ja septik. Sellisel juhul tuleb esitada kaks eraldi taotlust. Näiteks üks osa toetusest 6500 eurost läheb septiku paigaldamiseks ja teine osa juurdepääsutee rajamiseks, 
 • kulutuste suurenedes toetussummat ei suurendata. Omaosaluse määr võib projektides olla ka suurem, ületades minimaalset 33%-list osa. 

 

Taotluse esitamine ei garanteeri kindlat toetuse saamise otsust. Esmalt toimub taotluste hindamine. Otsused tehakse 2023. aasta suve esimeses pooles.

2022. aasta näitel said toetuse 51% taotlejatest. Tuleb silmas pidada, et võrreldes eelnevate aastatega on 2023. aastal programmi eelarveline maht mõnevõrra väiksem.

 

Täpsema info leiad siit>>

 

Lisainfo:

Imre Maidla

arendusspetsialist

 5911 8893

imre.maidla@voruvald.ee