Uudised ja teated:

23. augustil toimunud Võru vallavalitsuse istungi kokkuvõte

23. augustil toimus Võru vallavalitsuse istung. Järgnevalt tehtud otsustest:

 • Tunnistati hanke „2022–2026 a lumetõrjetööde tegemine Võru valla 10 piirkonnas" tulemusel edukad pakkujad. Ühele piirkonnale esitatud pakkumus lükati tagasi selle kõrge maksumuse tõttu. 
 • Otsustati algatada riigihange „Võru valla sõidukitele rehvivahetuse teenus ja rehvide ost 2022–2026", määrata hankemenetlusviis ja vastutav isik ning kinnitada hankekomisjon ja -dokumendid.
 • Otsustati algatada riigihange „Toiduainete tarne Puiga Põhikoolile 2022", määrata hankemenetlusviisi ja vastutav isik ning kinnitada hankekomisjon ja -dokumendid.
 • Tunnistati vastavaks riigihanke „Vastseliina multifunktsionaalsele spordiväljakule seinte ja katuse projekteerimine eelprojekti staadiumis" pakkumused osaühingult Edepol ja osaühingult Projekt O2. Parimaks pakkujaks kvalifitseeriti osaühing Edepol.
 • Tunnistati vastavaks riigihanke „Sõmerpalu kultuuri- ja spordikeskuse hoone projekteerimis- ja ehitustööd" pakkumused osaühingutelt Kamo Ehitus ja Semuehitus ning aktsiaseltsilt Eviko. Kõik pakkumused otsustati tagasi lükata, kuna hanke eelduseks olnud asjaolude äralangemise tõttu on hankemenetluse otstarbekas realiseerimine muutunud võimatuks.
 • Kinnitati väikehangete „Parksepa kooli parkla laiendamine ja liikluskorraldus tööd", „Osula kooli parkla uuendamine ja liikluskorraldus tööd", „Orava bussiootepaviljoni katuse vahetus" ja „Osula kalmistu parkla uuendamine" tulemused ja otsustati sõlmida hankelepingud Osula kooli parkla uuendamise ja liikluskorraldus tööde teostamiseks,   Orava bussiootepaviljoni katuse vahetuseks ja Osula kalmistu parkla uuendamiseks.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hanke „Võru vallavalitsusele konsolideerimisgrupi audiitorteenuse osutamine aastateks 2022 ja 2023"  tulemused, mille kohaselt on edukaks pakkujaks osaühing Elss.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hanke „Vastseliina alevikus Tondi, Kivipõllu ja Kalda katastriüksuste detailplaneeringu koostamine" tulemused, mille kohaselt on parimaks pakkujaks osaühing  AG Arhitektuuribüroo.
 • Algatati Kose alevikus Vaarika tänav 5 katastriüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.
 • Otsustati anda projekteerimistingimused Heinasoo külas Hainasoo katastriüksusel saunamaja ehitusprojekti koostamiseks.
 • Otsustati anda ehitusload Tabina külas Sepikoja maaüksusele, Keema külas Saeveski maaüksusele ja Jantra külas Metsamaja maaüksusele üksikelamute püstitamiseks, Kakusuu külas Kakusoo maaüksusele 9 kW koguvõimsusega päikesepargi ja Pulli külas Vanatare maaüksusele 18,4 kW koguvõimsusega päikeseelektrijaama rajamiseks ning Külaoru külas Saare maaüksusel asuva elamu lammutamiseks.
 • Otsustati anda kasutusluba Navi külas Külaseltsi maaüksusel asuva ümberehitatud seltsimaja hoone ning Kose alevikus Karikakra tänav 19 maaüksusele püstitatud üksikelamu kasutusele võtmiseks.
 • Otsustati seada aktsiaseltsi Telia Eesti kasuks Puiga külas Järve tänav 1 katastriüksusel asuvatele korteriomanditele tähtajatu sundvaldus ning Pargi, Järve tänav ja Järve tänav 7 katastriüksustele isiklik kasutusõigus.
 • Nõustuti Jeedaskülas asuva Peremehe katastriüksuse riigi omandisse jätmisega, et võimaldada seada hoonestusõigus isiku kasuks. Määrati maaüksuse ruumiaadress, sihtotstarve ning ehitiste teenindusmaa suurus.
 • Nõustuti Võrumõisa külas asuvate Paakspuu tee 1 ja Paakspuu tee 3 katastriüksuste vaheliste piiride muutmisega ning piiride muutmise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele nime ja maa sihtotstarbe määramisega.
 • Nõustuti Kamnitsa külas asuva Pihlõ katastriüksuse jagamisega ning jagamise tulemusel moodustatavatele uutele katastriüksustele nimede ja maa sihtotstarvete määramisega.
 • Otsustati määrata Kose alevikus asuva Kirepi vesiveski katastriüksuse uueks lähiaadressiks Kose tee 20.
 • Kinnitati osaühingu Vaks müüdava soojusenergia hinnaks 59,88 €/MWh.
 • Otsustati kaasrahastada Võru linnavalitsuse tellimusel tehtavaid Andsumäe spordibaasi korrastustöid maksumuses kuni 3500 eurot.
 • Otsustati suurendada Vastseliina gümnaasiumis 2022.–2023. õppeaastal klasside täitumuse ületamise piirnorme järgnevalt: 2. klassis kuni 31 õpilast, 3. klassis kuni 30 õpilast, 4. klassis kuni 28 õpilast, 5. klassis kuni 31 õpilast, 6. klassis kuni 30 õpilast, 7. klassis kuni 30 õpilast ja 9. klassis kuni 30 õpilast.
 • Otsustati Puiga põhikoolis 2022.–2023. õppeaastal 4. klassi täitumuse ületamise piirnormi suurendada 27 õpilaseni.
 • Otsustati lubada vallavanem Kalmer Puusepp korralisele puhkusele alates 5. septembrist kuni 18. septembrini 2022.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee