Uudised ja teated:

23. novembril toimub Kaarna katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu

Võru vallavalitsus võttis 20.09.2022 korraldusega nr 514 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Meegomäe külas Kaarna katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga tehakse ettepanek jagada Kaarna katastriüksus kolmeks krundiks, millest kaks krunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks ning üks krunt jääb ehitusõiguseta maatulundusmaa krundiks. Planeeritavatele elamukruntidele ja naabruses oleva Kaldaniidu väikeelamute arendusalale kavandatakse juurdepääsutee alates Võru linna Laane tänavalt läbi Võru metskond 96 katastriüksuse.

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 17.-30. oktoobrini 2022. Avaliku väljapaneku jooksul esitasid ettepanekuid planeeringuala lähiümbruses elavad Võru linna elanikud. Nad selgitasid, et riigimetsamaa on piirkonna elanikele väga oluline puhkeala ning metsa läbivad mitmed teerajad, mis on ühendatud ka planeeringualast lõunasse jääva Kubja tervise- ja spordirajaga. Ühtlasi tegid nad ettepaneku, et detailplaneeringu lahendust täpsustataks selliselt, et ka uute elamute ja piirete ehitamise järgselt oleks piirkonna elanikel võimalik Võru metskond 96 ja Kaarna katastriüksuseid läbides jalgteed mööda Kubja tervise- ja spordirajale suunduda.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 23. novembril 2022 algusega kell 16.00 Võru vallavalitsuse saalis.

 

Kaarna katastriüksuse illustratiivne vaade.

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee