Uudised ja teated:

6. septembril toimunud Võru vallavalitsuse istungi kokkuvõte

  • Kinnitati lihtsustatud korras hanke „Võru-Kääpa kergtee valgustuse ehitamise projekteerimistööd" tulemused, mille kohaselt on edukaks pakkujaks osaühing ProSystem.
  • Tunnistati nurjunuks Torni tee 9 kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumine.
  • Otsustati anda projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks Kolepi külas Sammelsoo maaüksusel asuva elamu laiendamiseks.
  • Otsustati anda ehitusload Kääpa külas Laululava tee 38, Lasva külas Põllu ja Nooska külas Männi maaüksustele puurkaevude rajamiseks.
  • Anti kasutusload Meegomäe külas Andsujärve tee 17 ja Tammsaare külas Tamme maaüksustele rajatud päikeseelektrijaamadele.
  • Nõustuti Nõnova külas asuva Puksa, Linnamäe külas asuva Mõisa, Sõmerpalu külas asuva Hõimoja, Navi külas asuva Vahtse-Luka ja Lapi külas asuva Väike-Lapi katastriüksuste jagamistega ning jagamiste tulemusel moodustatavatele uutele katastriüksustele nimede ja maa sihtotstarvete määramisega.
  • Nõustuti Navi külas asuvate Linda ja Tammi katastriüksuste piiride muutmisega ning selle tulemusel moodustatavatele katastriüksustele nimede ja maa sihtotstarvete määramisega.
  • Otsustati seada Puiga külas asuvatele Pargi ja Järve tänava katastriüksustele isiklik kasutusõigus osaühingu Elekrilevi kasuks.
  • Otsustati seada Lasva külas asuvale 3890273 Pässä tee katastriüksuse registriosale nr 13899350 tähtajatu sundvaldus aktsiaseltsi Telia Eesti kasuks.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee