Uudised ja teated:

9. augustil toimunud Võru vallavalitsuse istungi kokkuvõte

9. augustil toimus Võru vallavalitsuse istung. Järgnevalt tehtud otsustest:

  • Otsustati algatada avatud menetlused projekteerimistingimuste andmiseks Võlsi külas Tarekese katastriüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks ja Villa külas Põllu katastriüksusele päikeseelektrijaama projekteerimiseks.
  • Otsustati anda ehitusload Hänike külas Tammesilla maaüksusele 15 kW koguvõimsusega päikesepaneelide pargi rajamiseks, Kakusuu külas Kuustiku töökoda maaüksusele masinakuuri püstitamiseks, Järvere külas Biopuhasti, Järvenurme, Vallamaja tee ja Järvere küla maaüksustele kanalisatsioonitorustiku rajamiseks, Kolepi külas Sammelsoo ja Kirumpää külas Tinso maaüksustele puurkaevu rajamiseks ning Nooska külas Metsatuka maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.
  • Otsustati riigihanke „Sõmerpalu liginullenergiahoone nõuetele vastava lasteaiahoone ehitamine" osaühingu Semuehitus ja aktsiaseltsi Eviko pakkumused vastavaks tunnistada ja kõik pakkumised tagasi lükata, sest kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused on hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hankelepingu sõlmimine ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.
  • Kinnitati lihtsustatud korras hanke „Vastseliina mänguväljaku projekteerimistööd" tulemused ja lükati tagasi kõik pakkumused.
  • Nõustuti Meeliku külas asuvate Kabuna katastriüksuse ja Jaanuse katastriüksuse piiride muutmisega ja otsustati määrata moodustatavatele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
  • Nõustuti Lille kinnistu koosseisu kuuluva katastriüksuse jagamisega ja selle tulemusel otsustati määrata moodustatavatele uutele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
  • Kinnitati väikehanke „Väike-Lapi katastriüksuse maa mõõdistamistööd (jagamine viieks)" tulemused, mille kohaselt on parimaks pakkumuseks osaühingu Maamõõt pakutud maksumus.
  • Määrati Võru vallas riigiteedele nr 25131 Rõuge-Verijärve ja nr 25135 Kasaritsa-Kubja rajatud kolmele uuele bussipeatusele järgmised kohanimed: Teeääre, Tammoro ja Raudsepa.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee