Uudised ja teated:

Kaarna katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering on suunatud avalikule väljapanekule

Võru vallavalitsus võttis 20.09.2022 korraldusega nr 514 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Meegomäe külas Kaarna katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu.

Detaiplaneeringuala asub Meegomäe külas Kaarna ja Võru metskond 96 katastriüksustel ligi 2,5 hektari suurusel alal. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Kaarna katastriüksus kolmeks krundiks, millest kaks krunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks ja üks krunt jääb ehitusõiguseta maatulundusmaa krundiks. Planeeritavatele elamukruntidele ja naabruses olevale Kaldaniidu väikeelamute arendusalale kavandatakse juurdepääsutee alates Võru linnast Laane tänavalt läbi Võru Metskond 96 katastriüksuse koos nõuetekohase ümberpööramise platsiga. Seetõttu tehakse ettepanek jagada Võru Metskond 96 katastriüksus kaheks. Moodustatavatest kruntidest ühele säilib olemasolev kasutamise otstarve, milleks on maatulundusmaa. Teisele määratakse transpordimaa kasutamise otstarve. Detailplaneeringu eelnõu kohaselt võib elamukrundi hoonestusalale ehitada kaks ehitusloa kohustuslikku hoonet ja kaks kuni 20 ruutmeetrist hoonet. Hoonete suurim lubatud ehitusalane pindala on 400 ruutmeetrit. Katusekalde lubatud vahemik on 0–45 kraadi ning katuseharja suund soovitatavalt ida–lääne suunaline. Lubatud maksimaalne hoone kõrgus ehitusloa kohustusega hoonel on kuni 9.0 meetrit ja kuni 20 ruutmeetrisel hoonel 5.0 meetrit. Soovituslik on kasutada naturaalseid ehitusmaterjale. Soovitatav aia/tara tüüp on traditsiooniline puidust lippaed või kuni 1,2 meetrit kõrgusega hekk, millele võib sissepoole lisada võrkaia, mis ei tohi olla üle 1,2 meetri.

Planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase ja õhu saastamist.

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 17.–30. oktoobrini 2022. Paberkandjal saab detailplaneeringuga tutvuda avaliku väljapaneku ajal Võru vallavalitsuse tööaegadel ruumis 209. Kirjalikud arvamused tuleb edastada hiljemalt 1. novembriks 2022 vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

Väljavõte illustratiivsest vaatest. Koostaja: Jaan Vene Projektibüroo OÜ

 

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee