Uudised ja teated:

Kehtestati Puusepa külas asuvate Luka katastriüksuse ja selle lähiala ning Rootsi katastriüksuse detailplaneeringud

Võru Vallavalitsus kehtestas 01.11.2022 korraldusega nr 623 Puusepa külas Luka katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu ning korraldusega nr 622 Puusepa külas Rootsi katastriüksuse detailplaneeringu.

Puusepa külas Luka katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu ala pindala on ca 2,5 hektarit. Planeeringuga kavandatakse maatulundusmaale viis üksikelamu krunti. Planeeringuga seatakse tingimused, et üksikelamumaa krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 500 m², suurim lubatud hoonete arv neli. Hoonete asukoha ja suuruse täpne lahendus määratakse kindlaks ehitusprojektide käigus.

Puusepa külas Rootsi katastriüksuse detailplaneeringu ala pindala on ca 2,3 hektarit. Planeeringuga kavandatakse maatulundusmaale viis üksikelamu krunti. Planeeringuga seatakse tingimused, et üksikelamumaa krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 500 m², suurim lubatud hoonete arv on neli. Hoonete asukoha ja suuruse täpne lahendus määratakse kindlaks ehitusprojektide käigus.

Luka katastriüksusele ja Rootsi katastriüksusele koostatud detailplaneeringuid tuleb vaadelda paralleelselt, kuna mõlemale planeeringualale nähakse ette ühine vee- ja kanalisatsiooni lahendus ning kuivhüdrant tuletõrjeveevõtuks. Detailplaneeringutega ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase ja õhu saastamist.

Kehtestatud detailplaneeringutega saab tutvuda siin>>

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee