Uudised ja teated:

Kokkuvõte Võru vallavolikogu jaanuarikuu istungist

Kolmapäeval, 18. jaanuaril toimus Võru vallavolikogu selle aasta esimene istung.

Istung algas Võru maakonna arengustrateegia 2035+ esimese lugemisega. Arengustrateegiat tutvustas SA Võrumaa Arenduskeskus arendusnõunik Aivar Nigol.

Järgnevalt volikogu tehtud otsustest:

  • Määrati Võru vallale kuuluvatele Sõmerpalu alevikus asuvatele kinnistutele: Pargi tänav 2 ja Pargi tänav 4 võõrandamise hinnad.
  • Muudeti põllumajandussaaduste tootmiseks  kasutusel oleva haritava ja loodusliku rohumaa senist maamaksumäära 1,0 protsent ning määrati uueks maamaksumääraks 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.
  • Anti nõusolek hankelepingute sõlmimiseks.
  • Volitati vallavalitsust seadma kergtee ehitamiseks isiklikke kasutusõigusi Võru valla kasuks Väimela alevikus asuvatele Kooli tee 1, 2a, 3 ja 5, Pärna  tee  1, 5 ja 7 ning Saare  tee 3 maaüksustele.
  • Kinnitati Võru valla 2023. aasta teede investeeringute kava.
  • Otsustati 2023. aastal toetada eraüldhariduskoolis õppiva Võru valla õpilase tegevuskulude katmist kuni 92 euro ulatuses.
  • Määrati Võru  valla  2022.  ja  2023.  aasta  konsolideeritud  majandusaasta  aruannete auditeerijaks Audest Audiitorteenuste OÜ.
  • Toimus Võru valla 2023. aasta eelarve esimene lugemine.

Lisaks arutati volikogule laekunud Sõmerpalu piirkonna elanike avaldust Nursipalu harjutusvälja rajamise vastu.

 

Võru vallavolikogu jaanuarikuu istung vallamajas. Foto: Birgit Pettai

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee