Uudised ja teated:

1. mail algas taotluste vastuvõtt Võru valla Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetmesse

Võru vallavalitsus alustas 2022. aasta Kagu-Eesti spetsialistide elusasemete toetusmeetme taotluste vastuvõtmisega 1. mail. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai 2022.

Kagu-Eesti spetsialistide elusamete toetusmeede on väljatöötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega. Toetuse andmise eesmärk on parandada Võru vallas elavate ja Kagu-Eesti piirkonna (Võru- Valga- või Põlvamaa) ettevõtetes töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Programmist toetatakse spetsialistide eluaseme soetamist ja renoveerimist. 2021. aastal toetati kaheksa spetsialisti eluaseme renoveerimist 59 021,21 euroga. 2022. aastal toetatakse spetsialistide eluasemete soetamist ja renoveerimist 61 952 euroga.

Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik, kellel on kõrg- või kutsekeskharidus ja töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus ning kes töötab piirkonnas  tegutsevas ettevõttes, on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja. Taotleja brutotöötasu või äriühingu juhatuse liikme tasu taotluse esitamise seisuga peab olema suurem eelmise kalendriaasta maakonna keskmisest brutotöötasust (2021. aasta Võru maakonna keskmine brutotöötasu oli 1192 eurot). Füüsilisest isikust ettevõtja taotlusele eelneva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu peab olema suurem 12-kordsest eelmise kalendriaasta maakonna keskmisest brutotöötasust.

NB! Meetmest saab toetust küsida ainult äriühingus töötav spetsialist või füüsilisest isikust ettevõtja. Avalikus sektoris, sihtasutuses ning mittetulundusühingus töötavad spetsialistid nimetatud toetusmeetme alla ei kuulu.

Eluruum, millele toetust küsitakse, peab asuma Võru valla territooriumil ning olema taotleja omandis. Eluruumi ostmise korral peab taotleja olema sõlminud notariaalse müügi eellepingu. Toetust saanud eluruum peab vähemalt kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates olema taotleja alaline ja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Toetust saab ühe eluaseme kohta küsida programmist üks kord. Toetuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne surus 8000 eurot ühe projekti kohta. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti kogumaksumusest. Projekti tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 31. augustiks 2023.

Täpsem info toetusprogrammi, spetsialistidele ja eluasemele esitatavate nõuete ning taotlusvooru läbiviimise kohta, sh toetuse andmise kord ning taotlusvormid on kättesaadavad siin>>

Taotlusvorm koos lisadega tuleb esitada paberkandjal allkirjastatuna Võru vallamajja aadressil Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@voruvald.ee.

 

Lisainfo:

Merle Tsirk

arendusspetsilist

merle.tsirk@voruvald.ee

524 5631