Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 1. novembril

1. novembril toimunud Võru vallavalitsuse istungil tehti järgmised otsused:

 • Kinnitati Väimela tervisekeskuse teenuse hinnad alates 1. jaanuarist 2023.
 • Otsustati algatada Lasva külas Järve katastriüksuse detailplaneering ning jäeti algatamata selle keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala asub Lasva külas Järve katastriüksusel (tunnus 38902:002:0891, maatulundusmaa 100%, 2,77 hektarit). Taotluse kohaselt soovitakse katastriüksust jagada sobiva suurusega elamukruntideks, muuta maaüksuse sihtotstarvet, kavandada elamutele vajalikud tehnovõrgud ning määrata kindlaks avalikule teele juurdepääsutee võimalik asukoht, sh servituudi seadmise vajadus.
 • Otsustati kehtestada Puusepa külas Rootsi katastriüksuse detailplaneering ning Luka katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering. Mõlema planeeringuga kavandatakse maatulundusmaale kummalegi viis üksikelamu krunti.
 • Otsustati projekteerimistingimuste andmiseks algatada avatud menetlused ehitusprojektide koostamiseks Võrumõisa külas Võrumõisa tee 82 katastriüksusele üksikelamule ja Järvere külas Vahimäe katastriüksusele päikesepargile.
 • Otsustati anda projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks Kusma külas Võsu katastriüksusel asuvale abihoonele, Mõksi külas Vanamõksi maaüksusele saunamaja püstitamiseks, Kose alevikus Sinika maaüksusele üksikelamu püstitamiseks ja Koloreino külas Kütioru maaüksusele garaaž-laohoone püstitamiseks.
 • Otsustati anda ehitusluba Meegomäe külas Ansu maaüksusel asuva hoone ümberehitamiseks puhkemajaks, Parksepa alevikus Võru tee 4 maaüksusel asuva staadioni asemele uue staadioni rajamiseks, Pikasilla külas Rajaleidja maaüksusele ja Hinsa külas Risti maaüksusele puurkaevu rajamiseks ning Meegomäe külas Võrumaa haigla maaüksusel asuva haigla peakorpuse katusele päikesepaneelide paigaldamiseks.
 • Otsustati anda kasutusluba Hutita külas Alliku maaüksusel asuvale laiendatud elamule.
 • Otsustati algatada riigihanked „Toiduainete tarne Puiga põhikoolile 2022", „Sõmerpalu kultuuri- ja spordikeskuse hoone projekteerimis- ja ehitustööd" ja „Kose alevikus tänavavalgustuse ehitamine", määrati hankemenetlusviisid, vastutavad isikud ning kinnitada hankekomisjonid ja -dokumendid.
 • Tunnistati vastavaks riigihanke „Piusa koobastike ohutuse seirete tegemine, selle alusel eksperthinnangu koostamine ja lähteülesande koostamine" pakkumus ning lükati see tagasi, kuna hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hanke „Vana-Vastseliina külas Piusa jõe silla renoveerimine" tulemused ja otsustati sõlmida hankeleping osaühinguga KKK Partners. Tööde maksumus on 20 820 eurot.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hanke „Vastseliina mänguväljaku projekteerimistööd" tulemused, mille kohaselt on edukaks pakkujaks K-Projekt Aktsiaselts ning otsustati sõlmida eduka pakkujaga kolme kuuse tähtajaga hankeleping.
 • Otsustati seada tähtajatud sundvaldused Külaoru külas Kirikla katastriüksusel Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus ja osaühingu Enefit Connect kasuks.
 • Nõustuti Leiso külas asuva Kogritsa kinnistu ja Järvere külas asuva Tamme kinnistu koosseisu kuuluvate katastriüksuste jagamistega ja määrati jagamiste tulemusel moodustatavatele uutele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati anda nõusolek osaühingule Vaks kuuluva sõiduauto Volkswagen Passat Variant võõrandamiseks enampakkumise korras elektroonilise oksjonikeskkonna osta.ee kaudu. Sõiduki alghinnaks on 900 eurot.
 • Otsustati korraldada Võru vallale kuuluva Lasva külas asuva Torni tee 9 kinnistu võõrandamine enampakkumise korras üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel osta.ee portaalis. Kinnistu alghinnaks on 40 000 eurot.
 • Otsustati anda nõusolek osaühingule Kinnistu Haldus tellida Tammesalu kortermaja katlamaja rekonstrueerimine osaühingult G-Building Company.
 • Otsustati lubada aktsiaseltsil Eesti Keskkonnateenused alustada prügiveoga hommikul kell 6.00.
 • Otsustati väljastada tänukiri eduka kaasava töö eest lasteaia juhtimisel Puiga lasteaia Siilike juhatajale Ere Kungla-Jalajasele ning lasteaia töötajatele Sire Kalale, Epp Voitkale, Kairi Smitile, Meila Saarniidule, Merje Jõgevale ja Airika Tiidule eduka töö eest laste arengu toetamisel.
 • Otsustati kinnitada Puiga põhikooli hoolekogu koosseis.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee