Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 13. detsembril

13. detsembril toimunud Võru vallavalitsuse istungil tehti järgmised otsused:

 • Kinnitati protokollilise otsusega lihtsustatud korras hanke „Sõiduki soetamine Võru valla sotsiaalosakonnale" tulemused, mille kohaselt on edukaks pakkujaks aktsiaselts Topauto Tartu. Otsustati sõlmida eduka pakkujaga hankeleping summas 28 116 eurot koos käibemaksuga.
 • Tunnistati vastavaks riigihanke „Kose alevikus tänavavalgustuse ehitamine" pakkumused ning kvalifitseeriti eduka pakkujana osaühing Leonhard Weiss.
 • Tunnistati vastavaks riigihanke „Toiduainete tarne Puiga Põhikoolile 2023" pakkujad ja edukate pakkujatena kvalifitseeriti osaühingu Maldivar, osaühingu Nõo Lihatööstus ja osaühingu Emeri Kaubanduse pakkumused. Hanke osadele, millele pakkumusi ei esitatud, otsib Puiga põhikool pakkujad väljakuulutamiseta läbirääkimiste teel.
 • Otsustati algatada riigihanked „Toiduainete tarne Vastseliina gümnaasiumile 2023 aastaks" ja „Vastseliina multifunktsionaalsele spordiväljakule seinte ja katuse projekteerimis- ja ehitustööd", valiti hankemenetlusviisid, määrati vastutavad isikud ning kinnitati hankekomisjonid ja -dokumendid.
 • Otsustati anda projekteerimistingimused Loosu külas Eriku katastriüksusele elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 • Otsustati anda ehitusload Verijärve külas Teeristi maaüksusele ja Voki-Tamme külas Lauga maaüksusele 15 kW päikeseelektrijaamade rajamiseks, Juba külas Jubana maaüksusele üksikelamu püstitamiseks ning Räpo külas Jaanimäe maaüksusel asuva elamu laiendamiseks.
 • Otsustati anda kasutusload Parksepa alevikku Lapi külla ja Raiste külla rajatud kaugküttetorustikule, Võrumõisa külas Kasteheina maaüksusele püstitatud üksikelamule ning Haava külas Järve maaüksusele püstitatud suvilale.
 • Otsustati määrata Kärgula külas Karjassaare katastriüksusel asuva peremehetu ehitisena arvele võetud ehitise (elamu) teenindusmaa suuruseks 2124 ruutmeetrit, sihtotstarbeks 100% elamumaa ja koha-aadressiks Võru vald, Kärgula küla, Karjassaare.
 • Nõustuti Kolepi külas asuva Sarve kinnistu ja Põrguhaua kinnistu jagamistega ja määrati jagamiste tulemusel moodustatavatele uutele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Külaoru külas Pärna katastriüksusele osaühingu Enefit Connect kasuks.
 • Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Võru valla kasuks Kose alevikus Valgjärve tänav 6 asuvale tänavavalgustuse tehnorajatise alale.
 • Otsustati seada isiklik kasutusõigus Võru valla kasuks Loosi külas asuvatele Peetri, Helmuti, Johani, Väiketautsa-Mihkli, Jaanimäe, Kobi-Mihkli ja Kobi-Aadu kinnistutele.
 • Nõustuti vaba põllumajandusmaa erastamisega osaühingule Võhandu Põllumajandus, määrati katastriüksuse aadressiks Võru maakond, Võru vald, Rummi küla, Kammali ja maa sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa.
 • Võeti vastu korraldus Vastseliina alevikus Võidu tänav 14 ruumide enampakkumise korraldamiseks osta.ee portaali vahendusel. Ruumide enampakkumise alghinnaks on 20 000 eurot.
 • Otsustati muuta Vastseliina gümnaasiumi hoolekogu koosseisu.
 • Kinnitati Orava kooli ja Kääpa põhikooli hoolekogude koosseisud.
 • Kinnitati kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetuse taotluste ning seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetuse taotluste hindamiskriteeriumid.
 • Otsustati välja kuulutada lihtsustatud hankemenetlus audiitorteenuse ostuks.
 • Otsustati muuta eelarvet ja eraldada vahendeid reservfondist.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee