Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 18. oktoobril

18. oktoobril toimunud Võru vallavalitsuse istungil tehti järgmised otsused:

 • Otsustati projekteerimistingimuste andmiseks algatada avatud menetlus Kose alevikus Tankla katastriüksusele tankla teenindusjaama ehitusprojekti koostamiseks.
 • Otsustati anda projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks Kirumpää külas Rüütli tee 6 katastriüksusel aiamaja laiendamiseks ja elamuks ümberehitamiseks, Paidra külas Paidra-Karli katastriüksusele elamu ehitusprojekti koostamiseks ning Mõksi külas Miku maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.
 • Otsustati anda ehitusload Kolepi külas Sammelsoo maaüksusel asuva elamu laiendamiseks, Roosisaare külas Roosi maaüksusele ja Räpo külas Räpometsa maaüksusele puurkaevu rajamiseks ning Luhte külas Nagla maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.
 • Otsustati nõustuda Kerepäälse külas asuva Kerepäälse-Semmo katastriüksuse jagamisega ja määrata jagamise tulemusel moodustatavatele uutele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati seada tähtajatud sundvaldused Võru valla kasuks Kose alevikus Valgjärve tänav 1a katastriüksusel ja Valgjärve tänav 10a kinnisasjal asuvale tänavavalgustuse tehnorajatise alale.
 • Otsustati seada Kose alevikus asuvale Pappjärve tänav 2 katastriüksusele isiklik kasutusõigus osaühingu Elektrilevi kasuks.
 • Otsustati lubada osaühingul Aimforest teha Võru valla omandis oleval Järvere külas asuval Tuletõrje veehoidla katastriüksusel kanali puhastust ja olemasoleva ranna kokku viimist, ladustada väljakaeve vanasse kinnikasvanud tuletõrje tiiki ning eemaldada murdunud puud.
 • Kinnitati osaühingu Vaks müüdava soojusenergia ning vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad.
 • Rahuldati Parksepa alevikus asuva Männi tänav 8 korteriühistu esitatud taotlus ning otsustati eraldada Männi 8 korteriühistule toetus summas 1500 eurot haljastuse uuendamiseks ning rattahoidjate rajamiseks.
 • Riigihanke „2022–2026 a lumetõrjetööde tegemine Võru valla piirkonnas nr 28" edukaks pakkujaks tunnistati osaühing Rumirex ja pakkujaga otsustati sõlmida hankeleping.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hanke „Bussiootepaviljonid koos paigaldusega" tulemused ja otsustati sõlmida hankeleping osaühinguga KätKim.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hanke „Parksepa kooli parkla laiendamine ja liikluskorraldus tööd" tulemused ning otsustati sõlmida hankeleping aktsiaseltsiga EVIKO.
 • Tunnistati vastavaks riigihanke „Sõmerpalu noortekeskuse ruumide ümberehitamine" tulemused ja lükati kõik pakkumised tagasi põhjusel, et eelduseks olnud asjaolude äralangemise tõttu on muutunud hankemenetluse otstarbekas realiseerimine võimatuks.
 • Kinnitati Lasva lasteaia Pargihaldjas, Väimela lasteaia Rukkilill, Vastseliina gümnaasiumi ja Osula põhikooli hoolekogude koosseisud.
 • Otsustati määrata täiendavat toetust Ukrainast saabunud sõjapõgenike lastele hariduse tagamise võimaldamiseks Võru valla koolides ja lasteaedades 2022. aastal.
 • Otsustati kuulutada välja avalik konkurss Puiga rahvamaja kultuuri- ja noorsootööjuhi ametikohale ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee