Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 21. veebruaril

21. veebruaril toimunud Võru vallavalitsuse istungil tehti järgmised otsused:

 • Kinnitati Verijärve külas Kose tee 57 katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohad.
 • Otsustati uuendada Vastseliina alevikus Petseri tänav 6 multifunktsionaalse väljaku katuse ja seinte ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlust.
 • Algatati avatud menetlused projekteerimistingimuste andmiseks Meegomäe külas Ruudi katastriüksusel elamu ja Järvere külas Robi katastriüksusel puhkemaja ehitusprojektide koostamiseks.
 • Otsustati anda projekteerimistingimused Kose alevikus Ööbiku tänav 21 katastriüksusele aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
 • Otsustati anda ehitusload Mäeküläs Mati maaüksusele ja Pindi külas Uuekraavi maaüksusele üksikelamute püstitamiseks, Tabina külas Tohvi maaüksusele 15 kW ja Tammsaare külas Valdisoo maaüksusele 12kW päikeseelektrijaama rajamiseks ning Kirumpää külas Perepuidu maaüksusel asuva puidutöökoja hoone katusele 15kW päikeseelektrijaama paigaldamiseks.
 • Otsustati anda ehitusluba Kääpa külas, Puusepa külas, Voki-Tamme külas, Võrumõisa külas asuva Võru–Räpina tee kõrvale Kääpa küla–Võru jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks lõigus Kooli tee 1 noortekeskus kuni Tallinn–Tartu–Luhamaa maanteel asuva Võru linna poolt tulev kergliiklustee.
 • Otsustati anda kasutusload Raudsepa külas Mäe maaüksusele ja Verijärve külas Lepatriinu vkt 2 maaüksusele püstitatud üksikelamutele ning Meegomäe külas Võrumaa haigla maaüksusel asuva haigla peakorpuse ümberehitatud 8A hooneosale.
 • Nõustuti Vastseliina alevikus Tootmise tänav 7 asuva katastriüksuse riigi omandisse jätmisega katastriüksusele hoonestusõiguse seadmisega.
 • Nõustuti Verijärve külas Kose tee 57a ja Navi külas Adra katastriüksuste jagamistega ja määratai jagamiste tulemusel moodustatavatele uutele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Määrati Puigas külas asuvale Pinnutaguse katastriüksusele uueks lähiaadressiks Andsumäe tänav 1c.
 • Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Alaküläs asuvale Liiva maaüksusele osaühingu Elektrilevi kasuks.
 • Otsustati seada tasuta tähtajatu isiklik kasutusõigus Meegomäe külas asuvale Kaldaniidu tänavale Võru valla kasuks.
 • Võeti vastu otsus teha muudatusi teederegistri andmetes.
 • Otsustati lubada mittetulundusühingul Järvere Külaselts paigaldada Võru valla omandis olevale Järvere pargi katastriüksusele paatide vettelaskmiseks slipp, ehitada slipi teenindamiseks vajalik tee katend, autode parkimisala ja pikendada olemasolevat muuli
 • Anti arvamus Mõrgi külas Tilsipalu liivakarjääri keskkonnaloa muutmise ja Paloveere külas Paloveere kruusakarjääri keskkonnaloa pikendamise kohta.
 • Kinnitati väikehanke „Võru valla Soojusmajanduse arengukava 2023–2033 koostamise teenus" tulemused, mille kohaselt on edukas pakkuja osaühing Energex Energy Experts.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hanke „Võru valla sõidukite liiklus- ja kaskokindlustuse ostmine 2023" tulemused, mille kohaselt on liikluskindlustuse edukaks pakkujaks aktsiaselts Salva Kindlustus ja kaskokindlustuse edukaks pakkujaks AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal. Edukate pakkujatega sõlmitakse Võru valla sõidukite liiklus- ja kaskokindlustuse poliisid perioodiks 09.03.2023–08.03.2024.
 • Kinnitati 2023. aastal juriidilistele isikutele makstava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse suuruseks spordivaldkonnas 260 eurot ning teistes valdkondades 230 eurot ühe õppuri kohta.
 • Kinnitati Võru vallavalitsuse teedespetsialisti ametikoha avaliku konkursi võitjaks Kirsika Kusnets.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee