Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 24. jaanuaril

24. jaanuaril toimunud Võru vallavalitsuse istungil tehti järgmised otsused:

 

 • Otsustati anda projekteerimistingimused Võrumõisa külas Mustjärve tee 28 katastriüksusel aiamaja, Tagakülas Ala-Mäe maaüksusel elamu laiendamise ja Raiste külas Lättemäe maaüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 • Otsustati algatada avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks Kose alevikus Ööbiku tänav 21 asuva aiamaja laiendamiseks ja elamuks ümberehitamiseks.
 • Otsustati anda ehitusload Otsa külas Variku maaüksusele 10kW ja Hänike külas Merikese maaüksusele 15kW päikeseelektrijaama, Väimela alevikus Matussaare tee 5 maaüksusele mänguväljaku rajamiseks ning Vastseliia alevikus Petseri tänav 6 maaüksusele jäähalli püstitamiseks.
 • Otsustati seada tähtajatu isiklik kasutusõigus Võru valla kasuks Meegomäe külas Kaarna kinnisasjale.
 • Otsustati seada tähtajatu isiklik kasutusõigus osaühingu Enefit Connect kasuks järgmistele Väimela alevikus asuvatelele katastriüksustele: Pärna tee, Kirumpää-Räti-Väiso-Väimela tee, Pargi tee, Pargi tee L1 ja Väiso tee 1b.
 • Otsustati seada tähtajatu sundvaldus osaühingu Enefit Connect kasuks Navi külas Navikõllase katastriüksusele.
 • Nõustuti Koloreino külas asuvate Kasemetsa, Kaseperve ja Kaseurva katastriüksuste piiride muutmisega ja määrati selle tulemusel moodustatavatele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Nõustuti Liiva külas asuvate Ojakraavi ja Ojametsa kinnistute ning Väiso külas asuva Lame kinnistu jagamistega ja määrati selle tulemusel moodustatavatele uutele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Kinnitati enampakkumise korras võõrandatavate Väike-Lapi, Hüüpi ja Auli kinnisasjade pakkumuste võitjad.
 • Otsustati anda osaühingule Herim tasuta kasutusse Orava külas Solda tee 14 asuvad Orava endise lasteaia esimese korruse kolm ruumi füsioteraapia teenuse osutamiseks.
 • Määrati avalikuks kasutamiseks erateed, mille teealuste maade omanikega on sõlmitud 2021–2022. aastal kasutusõiguse lepingud Võru valla kasuks. Avalikuks kasutamis määratud teed kantakse teeregistrisse.
 • Kinnitati mittetulundusühingu Kagu Ühistranspordikeskus esitatud 2023. aasta tegevuskava.
 • Otsustati muuta Võru valla tänavavalgustuse töörežiime seoses elektrihinna kallinemisega. Tiheda asustusega aladel, kortermajade piirkondades, asulaid läbivatel suurema liiklusega teedel ja tänavatel põleb tänavavalgustus õhtul pimedal ajal kuni kella 00.00ni ja hommikul alates kella 5.00st kuni valgeks minemiseni. Öösel kella 00.0st kuni 5.00ni tänavalgustus ei põle.
 • Kehtestati Kääpa põhikooli ruumide rendi hinnad.
 • Moodustati Võru valla omaalgatuse toetuse taotluste läbivaatamise ja hindamise komisjon uues koosseisus.
 • Otsustati taotleda toetust kolme sotsiaaleluruumi korrastamiseks Ukraina sõjapõgenikele.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee