Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 27. detsembril

27. detsembril toimunud Võru vallavalitsuse istungil tehti järgmised otsused:

 • Otsustati algatada avatud menetlused projekteerimistingimuste andmiseks Kose alevikus Otkamäe katastriüksusele üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks ning Võrumõisa külas Mustjäreve tee 28 katastriüksusele aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
 • Otsustati anda projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks Haava külas Haavakese katastriüksusel asuvale elamule, Mäeküläs Mati katastriüksusel asuvale elamule ja Sulbi külas Tamme katastriüksusel asuvale elamule.
 • Otsustati anda ehitusload Navi külas Kasesalu maaüksusele üksikelamu ja garaaži ning  Kasesalu maaüksusele ja Koroli-Teri maaüksusele sauna püstitamiseks, Palometsa külas Tähepõllu maaüksusele ja Loosu külas Värdi maaüksusele puurkaevude rajamiseks, Kose alevikus Sinika maaüksusele üksikelamu püstitamiseks ning Verijärve külas Veskisalu maaüksusel, Veskioru maaüksusel ja Üla-Veskisalu maaüksusel asuva laohoone nr 20 laiendamiseks.
 • Otsustati anda kasutusluba Võrumõisa külas Alakõldi maaüksusele püstitatud garaažile.
 • Otsustati seada isiklik kasutusõigus Navi külas asuvatelele Ehitaja tee, Kellu tee, Loodi tee ja Vasara tee katastriüksustele osaühingu Enefit Connect OÜ kasuks.
 • Otsustati seada Vastseliina aleviku jalg- ja rattatee ehitamiseks, omamiseks ja kasutamiseks isiklikud kasutusõigused Võru valla kasuks Vastseliina alevikus 25132 Rõuge–Vastseliina teel asuvatele kinnistutele.
 • Otsustati seada isiklik tähtajatu kasutusõigus Võru valla kasuks Vastseliina alevikus asuvale Tootmise tänav 4 kinnisasjale.
 • Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Võru valla kasuks Kääpa külas asuva Laululava tee 38 kinnistule valgustatud jalg- ja -rattatee ehitamiseks, omamiseks ja kasutamiseks.
 • Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Kirumpää külas asuvatele Vana-Tartu maantee, Kirumpää tee, Rüütli tee ja Vallutuse tee maaüksustele osaühingu Enefit Connect kasuks.
 • Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Pässä külas Lalli-Miku katastriüksusele ning Lasva külas Pässä põik 1 ja Pässa põik 2 katastriüksustele aktsiaseltsi Telia Eesti kasuks.
 • Nõustuti Navi külas asuvate Koroli-Trei ja Kasesalu katastriüksuste piiride muutmisega ja määrati selle tulemusel moodustatavatele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Nõustuti Vastseliina alevikus Võidu tänav 56a kinnistu jagamisega ja määrati jagamise tulemusel moodustatavatele uutele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati määrata Kornitsa külas riigiteele nr 25163 Külaoru–Kapera rajatavale uuele bussipeatusele nimeks Kornitsa.
 • Otsustati määrata Mustja külas ja Mäekülä külas asuvatele kasutusvaldusesse antavatele vabadele põllumajandusmaadele aadressid ning sihtotstarve. Vabade põllumajandusmaade kasutusvalduse saaja on osaühing Võhandu Põllumajanduse.
 • Kinnitati Loosi, Ortuma, Sutte, Puutli ja Lindora külade ühiseks külavanemaks viieks aastaks Viive Tomson.
 • Anti nõusolek mittetulundusühingu Navi Külaselts taotluse Päästeameti projekti „Navi Valmisolek" kaasfinantseerimiseks.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hanke „Võru vallavalitsuse konsolideerimisgrupi audiitorteenuse osutamine aastateks 2022 ja 2023" tulemused, mille kohaselt on edukaks pakkujaks osaühing Audest Audiitorteenuste.  
 • Otsustati muuta Võru Vallavalitsuse 24.08.2021 määrust nr 5 „Valimisjaoskondade moodustamine" ning määrati Parksepa alevikus asuva valimisjaoskonna uueks asukohaks Parksepa noortemaja.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee