Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 4. oktoobril

4. oktoobril toimunud Võru vallavalitsuse istungil tehti järgmised otsused:

 • Otsustati algatada riigihanked „Sõmerpalu liginullenergiahoone nõuetele vastava lasteaiahoone ehitamine" ja „2022–2026 a lumetõrjetööde tegemine Võru valla piirkonnas nr 28", määrati hangete menetlusviisid, vastutav isik ning kinnitati hankekomisjonid ja -dokumendid.
 • Otsustati anda projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks Kose alevikus Vaarika tänav 5 elamule, Navi külas Kasesalu maaüksusele üksikelamu koos abihoonetega ja Sika külas Jõhve maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.
 • Otsustati projekteerimistingimuste andmiseks algatada avatud menetlus Navi külas Vahe-Treimäe katastriüksusel elamu laiendamiseks.
 • Otsustati anda ehitusload Soena külas Sarapuu, Kirumpää külas Jõeveere tee 7, Kasaritsa külas Vallekunnu, Kündja külas Naba ja Sika külas Kõrgemäe maaüksustele puurkaevude rajamiseks, Võrumõisa külas Sooääre maaüksusel asuva elamu laiendamiseks ja abihoone püstitamiseks ning Keema külas Kikkamäe maaüksusele elamu püstitamiseks.
 • Otsustati anda kasutusload Mõisamäe külas Suure-Tootsi ja Sika külas Jaama maaüksustele püstitatud üksikelamute kasutusele võtmiseks.
 • Otsustati seada Kolepi külas asuvale Vadsa-Mõksi tee L1 katastriüksusele isiklik kasutusõigus osaühingu Elektrilevi kasuks ning Väiso tee 1b kinnistule isiklik kasutusõigus Võru valla kasuks.
 • Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Võru valla kasuks Kose alevikus Verijärve tänav 4 ja Valgjärve tänav 12a kinnisasjadel asuvatele tänavavalgustuse tehnorajatise alale.
 • Otsustati anda nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks Külaoru külas asuvate ehitiste juurde.
 • Otsustati nõustuda Puiga külas Andsumäe tänav 1b ja 9, Parksepa alevikus Kanariku tänav 14b, Kolepi külas Kingi tiik, Lompka külas Kullerheina, Orava külas Solda tee 10a, Kose alevikus Ülase tänav 3a, Sõmerpalu alevikus Vetevahe ja Osula külas Tõrvakivi katastriüksuste andmisega munitsipaalomandisse ning määrata munitsipaalomandisse antavatele maadele lähiaadressi ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati määrata Puiga külas Andsumäe tänav 1b ja Sõmerpalu alevikus Teeääre moodustatud katastriüksusele lähiaadressid ja maa sihtotstarbed ning nõustuti maade riigi omandisse jätmisega.
 • Nõustuti Puutli külas asuva Puutli-Sõrra, Hänike külas asuva Uibu ja Koloreino külas asuva Riba kinnistute jagamistega ja määrati jagamiste tulemusel moodustatavatele uutele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati saata Võru valla arengukava eelnõu vastuvõtmiseks 19. oktoobril 2022 toimuvale volikogu istungile.
 • Otsustati kinnitada Parksepa lasteaia ja Sõmerpalu lasteaia Lepatriinu hoolekogude ja Väimela lasteaia Rukkilill töötajate koosseisud.
 • Otsustati kehtestada Puiga põhikooli ruumide kasutamise hinnakiri järgnevalt: jõusaali üksikpilet 5 eurot, 10 korra pilet kaheks kuuks 40 eurot, kuukaart üheks kuuks 50 eurot, võimla 1,5-tunnine treening 30 eurot, võimlas võistluse korraldamine 1,5 tundi 50 eurot, aula kasutamine 50 eurot tunnis ja ööpäevas 150 eurot. Sauna kasutus 25 eurot.
 • Otsustati kehtestada Parksepa  noortemaja sünnipäevade ja kokkusaamiste rendile  andmise  hinnakiri alates 1. oktoobrist 2022 järgnevalt: noorte sünnipäevad 90 eurot 3 tundi, seminarid, kokkusaamised ja koolitused 90 eurot.
 • Kinnitati Parksepa keskkooli direktori ametikoha avaliku konkursi võitjaks Aigi Sikkal.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee