Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 7. märtsil

 • Tunnistati riigihanke „Sõmerpalu liginullenergiahoone nõuetele vastava lasteaiahoone ehitamine" pakkumused vastavaks ja kvalifitseeriti eduka pakkujana KRC Ehitus OÜ.
 • Otsustati lükata riigihanke „Vastseliina multifunktsionaalsele spordiväljakule seinte ja katuse projekteerimis- ja ehitustööd" kõik pakkumused tagasi ja algatati uus hange.
 • Kinnitati Võru valla 2023. aasta hankeplaan.
 • Otsustati anda projekteerimistingimused Kose alevikus Muraka katastriüksusel elamu, Meegomäe külas Meegomäe tee 30 katastriüksusel elamu laiendamise, Lepassaare külas Hirve katastriüksusel abihoone ja Vana-Vastseliina külas Kaldala  katastriüksusel abihoone (ringmaneeži) ehitusprojekti koostamiseks.
 • Algatati avatud menetlused projekteerimistingimuste andmiseks Võrumõisa külas Võrumõisa tee 35, Meegomäe külas Andsujärve tee 15 ja Andsujärve tee 15a katastriüksustel elamute ehitusprojektide koostamiseks.
 • Otsustati anda ehitusload Oleski külas Luksepa ja Tammsaare külas Kõrgemäe maaüksustele 15 kW päikeseelektrijaamade, Hutita külas Hutita-Richardi maaüksusele 50 kW päikeseelektrijaama rajamiseks, Vastseliina alevikus Võidu tn 21 maaüksusel asuva kauplusehoone elektrisüsteemi ümberehitamiseks (katusele 41 kW koguvõimsusega päikesepargi paigaldamiseks), Vastseliina alevikus Keskuse park maaüksusele mänguväljaku, Lilli-Anne külas Sooääre ja Mäeküläs Mati maaüksustele puurkaevude rajamiseks ning Loosu külas Eriku maaüksusele ühepereelamu püstitamiseks.
 • Otsustati anda kasutusload Noodaskülas Tseigo ja Vastseliina alevikus Pätisilla tee 4 maaüksustele rajatud päikseparkide, Möldri külas Kalda maaüksusele Kalda PEJ (päikeelektrijaama), Lasva külas Kaurisoo maaüksusele rajatud 13,2 kW päikeseelektrijaama, Alaküläs Männiksaare maaüksusele püstitatud kuuri kasutusele võtmiseks.
 • Määrati Piusa külas asuvale Orava metskond 23 katastriüksusele uueks lähiaadressiks Muuseumi koobas, Rebasmäe külas asuvale Ilumetsa metskond 80 katastriüksusele Ilumetsa puhkekoht ning Meegomäe külas Saare katastriüksusele Andsujärve tee 9a.
 • Määrati Puusepa külas kehtestatud Luka katastriüksuse ja Rootsi katastriüksuse detailplaneeringutes ettenähtud juurepäästueede liikluspindade kohanimedeks Mesila tee ja Rootsi tee.
 • Nõustuti Puusepa külas Rootsipõllu, Rootsi, 3890006 Mesila tee L1, Mesila tee, Mesila tee L2, Luka ja Rootsi katastriüksuste piiride muutmisega ja  määrati piiride muutmise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Nõustuti Puusepa külas Rootsi, Väiso külas Vene, Võlsi külas Männi ja Räpo külas Vahtrajärve katastriüksuste jagamisega ning määrati jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Muudeti Kose alevikus asuva Otkamäe katastriüksuse sihtotstarvet.
 • Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Võrumõisa külas Konnametsa-Kõrgemäe ja Võrumõisa tee 37a, Kirumpää külas Libevirna, Teeääre, Rüütli tee 1a ja Luhaniidu ning Väimela alevikus Pärna tee 16 katastriüksustele Enefit Connect OÜ kasuks.
 • Otsustati seada tasuta tähtajatu isiklik kasutusõigus Tsolgo ja Pille külas asuvatelele Õunaaia, Tsolgo tee ja Annojärve katastriüksustele Enefit Connect OÜ kasuks.
 • Kinnitati enampakkumise korras võõrandatavate Lasva külas Torni tee 9 kinnisasja ja Vastseliina alevikus Võidu tn 14 kortermaja esimesel korrusel asuvate ruumide pakkumuste võitjad.
 • Kiideti heaks kauplusautoteenuse pakkujate Aaroks OÜ ja Rändkauplus OÜ 2022. aasta toetuse kasutamise aruanded ja otsustati sõlmida toetuslepingud 2023. aastaks.
 • Otsustati välja kuulutada Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2023. aasta taotlusvoor ja määrati Võru vallas toetuste taotluste vastuvõtmise perioodiks 01.-19.05.2023.
 • Kinnitati 2023. aastaks Võru valla koolieelsete lasteasutuste majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 6000 eurot aastas ja Vastseliina Muusikakooli tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta 2736 eurot aastas.
 • Otsustati korraldada 2023. aasta suvel valvelasteaedade töö. Võru vallas töötavad valvelasteaiana perioodil 03.-14.07.2023 Väimela Lastead Rukkilill ja perioodil 17.-31.07.2023 Lasva Lasteaed Pargihaldjas.
 • Otsustati toetada Väimela piirkonna elanikele raamatukoguteenuse pakkumist Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Toetus eraldatakse pärast lisa-eelarve vastuvõtmist.
 • Kinnitati Võru vallavalitsuse hankespetsialisti ametikoha avaliku konkursi võitjaks Rein Kraak.
 • Otsustati välja kuulutada avalik konkurss avalike suhete spetsialisti ametikoha täitmiseks.
 • Lubati vallavanem Kalmer Puusepp puhkusele ajavahemikul 17.-31.03.2023

Lisainfo:

Kaja Kiilo
vallasekretär
5787 5848
kaja.kiilo@voruvald.ee