Uudised ja teated:

Võru vallavolikogu aprillikuu istungi kokkuvõte

Kolmapäeval, 20. aprillil toimus Parksepa noortemajas Võru vallavolikogu aprillikuu istung.

Järgnevalt volikogu tehtud otsustest:

  • Otsustati omandada Võru vallale Raiste külas Lauda tee ning Võlsi külas Üraoja-Võlsi tee L4 kinnisasjad.
  • Otsustati jagada Võru vallale kuuluv Lapi külas asuv 5,73 hektari suurune Väike-Lapi katastriüksus.
  • Otsustati soetada aktsiaseltsi Võru Vesi aktsiaid projekti „Kääpa küla reoveepuhasti rekonstrueerimine" omafinantseeringu raames kümme aktsiat ja projekti „Sõmerpalu Hooldekodu kanalisatsiooni ühendamine Järvere elamute reoveepuhastiga" omafinantseeringu raames kümme aktsiat.
  • Volikogu otsustas anda vallavalitsusele volituse  esitada taotlus Vastseliina tööstusala arendamiseks vajalike kinnisasjade ostmiseks riigilt.
  • Võeti vastu määrus „Kohanime määramise eelnõu avalikustamise kord".
  • Kooskõlastati Väimela, Võlsi ja Kirumpää ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projektide eelarvete muudatused.
  • Kinnitati Võru valla noorte omaalgatuse korra muudatused.
  • Otsustati muuta Võru vallavolikogu määrusi  „Võru valla aleviku- ja külavanema statuut" ja „Võru vallavalitsusele ülesannete delegeerimine".
  • Otsustati muuta Võru vallavolikogu otsust „Võru vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis".
  • Kehtestati Võru vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistuskohtade palgamäärad ja võeti vastu otsus vallavanemale töötasu määramise kohta tagasiulatuvalt alates 01.01.2022 kuni 31.03.2022.

Lisaks toimus volikogus arutelu aktsiaseltsi Võru Vesi teavituse Väimela, Puiga, Parksepa ja Navi piirkondades veeteenuse tariifide hoidmise tühistamise koht ning Väimela tööstusala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepaneku osas.

Võru vallavolikogu istung Parksepa noortemajas. Foto: Maarika Rosenberg

 

Koostas:

Birgit Pettai

avalike suhete spetsialist

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848