Uudised ja teated:

Võrumõisa tee 33 ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Võrumõisa tee 33 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 9. maist kuni 22. maini 2022.  

Planeeringuala pindala on ca 1,77 hektarit. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ala kuueks väike-elamu krundiks jagamine ning ehitusõiguse määramine. Detailplaneering on koostatud kooskõlas kehtiva Võru valla üldplaneeringuga. Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja piirnemist elamualadega, ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. 

Eelnõuga saab tutvuda siin>> või paberkandjal avaliku väljapaneku ajal Võru vallavalitsuses ruumis 209.

Kirjalikke arvamusi saab esitada 23. maini 2022 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn. 

Illustratiivse joonise väljavõte. Allikas: Paabor Projekt OÜ

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

triinu.jurisaar@voruvald.ee

5696 5750