Hoolekandeteenuse rahastamine

Kirjeldus:

Ööpäevaringse hoolekandeteenuse rahastamist on õigustatud taotlema rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elav teenust vajav isik, kes ei ole ise või koos ülalpidamiskohustuslastega suuteline hoolekandeteenuse eest täies mahus tasuma.

Kui teenust vajav isik või tema ülalpidajad on suutelised teenuse eest täies ulatuses ise tasuma, siis võivad nad ise pöörduda teenuse saamiseks teenuse osutajate poole. Teenust ei rahastata, kui teenust vajaval isikul või tema ülalpidajatel on olemas vahendid teenuse eest täies ulatuses tasumiseks või nende omandis on kinnis- või vallasvara, mida on võimalik realiseerida teenuse eest täismahus tasumiseks.

Sotsiaaltööspetsialist selgitab esitatud dokumentide, küsitluse alusel välja hoolekandeteenuse vajaduse, kui palju on taotleja ja tema ülalpidamiskohustuslane võimelised hoolekandeteenuse eest ise tasuma ja valla eelarvest taotletava summa suuruse ning koostab kirjaliku seisukoha hoolekandeteenuse rahastamise kohta.

Kui teenust vajav isik ei ole suuteline ise taotlust esitama, võib tema eest taotluse esitada volitatud isik, eestkostja või sotsiaaltööspetsialist.

Kestvus:

Hoolekandeteenuse rahastamine või mitterahastamine valla eelarvest otsustatakse 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide laekumise päevast arvates.

Õigusaktid:

Hoolekandeteenuste eest maksmise kord 

Lisainformatsioon:

Sotsiaalministeeriumi info üldhooldusteenust pakkuvate hoolekandeasutuste kohta

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Helli Kalda, telefon 522 6285 e-post helli.kalda@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Hoolekandeteenuse rahastamist taotlev isik esitab vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse abivajaduse kohta. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses märgitakse:

  1. taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2. elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  3. hoolekandeasutuse nimi, mille teenuse osalist rahastamist soovitakse;
  4. hoolekandeteenuse vajaduse põhjendus;
  5. taotleja kinnitus hoolekandeteenuse eest osalise tasumise kohta, mis on vähemalt 85% igakuisest sissetulekust;
  6. ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post), ülalpidamiskohustuslase puudumise korral sellekohane kinnitus.

Vajaminevad dokumendid: