Uudised ja teated:

« Tagasi

2. augustil toimunud Võru vallavalitsuse istungi kokkuvõte

2. augustil toimus Võru vallavalitsuse istung. Järgnevalt tehtud otsustest:

 • Otsustati kinnitada Vastseliina alevikus Tondi, Kivipõllu ja Kalda katastriüksuste detailplaneeringu lähteseisukohad.
 • Otsustati vastu võtta Puusepa külas Rootsi katastriüksuse detailplaneering ning Luka katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering ning suunata need avalikule väljapanekule.
 • Otsustati anda projekteerimistingimused Noodasküla külas Mäeveski katastriüksusele abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 • Otsustati projekteerimistingimuste andmiseks algatada avatud menetlus Võrumõisa külas Kaku tee 7 katastriüksusele aiamaja laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.
 • Keelduti projekteerimistingimuste andmisest Räpina maantee 37 katastriüksusele kontori osaga remondihalli ehitamiseks.
 • Otsustati anda ehitusluba Tagakülas Palomäe maaüksusele 15 kW päikeseelektrijaama rajamiseks, Keema külas Saeveski maaüksusele ja Võlsi külas Kubja tee 48 maaüksusele abihoone püstitamiseks, Verijärve külas Veskisalu maaüksusele koorelao hoone püstitamiseks, Kose alevikus Kirepi vesiveski maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Puiga külas Pargi maaüksusele rajatud Puiga küla madalseiklusraja esimese etapi kasutusele võtmiseks, Verijärve külas Veskisalu maaüksusele püstitatud laohoonete kasutusele võtmiseks, Meegomäe külas Tammjärve maaüksusele püstitatud abihoone ja saunamaja kasutusele võtmiseks, Käätso külas Lättemäe maaüksusele püstitatud üksikelamu kasutusele võtmiseks ning Järvere külas Saekaadri maaüksusele püstitatud katlamaja hoone kasutusele võtmiseks.
 • Otsustati seada Vastseliina alevikus Võidu tänav 32a katastriüksusele asuvale maaüksusele tähtajatu sundvaldus aktsiaseltsi Telia Eesti kasuks.
 • Nõustuti Kasaritsa külas asuva Puinoki katastriüksuse, Kahro külas Valdheimi katastriüksuse, Kirumpää külas Libevirna ja Teeääre katastriüksuste ning Sookülas asuva Sepa katastriüksuse jagamistega ja määrati jagamiste tulemusel moodustatavatele uutele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati määrata Kirumpää külas moodustatud katastriüksusele lähiaadressiks Vibu tee 7 ja maa sihtotstarve ning nõustuti maa riigi omandisse jätmisega.
 • Kinnitati osaühingu Vaks müüdava soojusenergia hinnaks 54,06 €/MWh.
 • Otsustati edasi lükata Vastseliina kalmistu aia rekonstrueerimine.
 • Otsustati suurendada Vastseliina lasteaias laste arvu sõimerühmas Tibutare 16 lapseni ning lasteaiarühmades Naksikute kamber, Jõmmikute koda ja Pääsupesa 24 lapseni.
 • Otsustati toetada Vastseliina Katariina kogudust kiriku juubeliürituse korraldamisel.
 • Otsustati määrata sotsiaaltoetust puudega lapse transpordikulude kompenseerimiseks ning rahastada valla eelarvest osaliselt isikute hoolekandeteenust.
 • Otsustati välja kuulutada avalik konkurss Parksepa keskkooli direktori leidmiseks. Kandideerimise tähtaeg on 25. august 2022.               

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee