Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru Vallavalitsuse istung 28. mail

 • Kiideti heaks Võru valla 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
 • Otsustati anda ehitusload Kose alevikus Jõhvika, Mõksi külas Suuremäe maaüksustele elamute, Kirumpää külas Ristmiku maaüksusele garaaži püstitamiseks, Osula külas Osula kool maaüksusele puhkeala, Umbsaare külas Sepa, Keema külas Saeveski, Puusepa külas Luka puurkaev, Kirumpää külas Ristmiku, Lasva külas Vaido, Mõksi külas Suuremäe maaüksustele puurkaevude rajamiseks, Meegomäe külas Kadaniidu tn 2a, Kaldaniidu tänav ja Võru metskond 96 maaüksustele vee- ja kanalisatsioonitorustiku, Juba külas Jubaga, Jubana, Jumpla, Mõisa, Mäe, Männi, Oja, Oru , Tsiatsungõlmaa, Võru metskond 127 maaüksustele veetorustikud etapp IV ja kanalisatsioonitorustikud etapp IV rajamiseks lõigus Juba küla tee kuni Tsiatungõlmaa maaüksus.
 • Otsustati anda kasutusluba Hänike külas Tammesilla maaüksusele püstitatud garaaž-abihoonele.
 • Võeti peremehetu ehitisena arvele Parksepa alevikus Kanariku tn 2a katastriüksusel asuv 22 boksiga garaaž ja Tehnika tn 1a katastriüksusel asuv 12 boksiga garaaž.
 • Nõustuti Mustja külas Soone, Mõrgi külas Metsatüki, Tellise, Pille külas Metsa, Palometsa külas Üla-Pangu, Sika külas Järvemäe, Voki-Tamme külas Viido, Kääpa külas Kaarna, Laululava tee 20, Voki külas Ala-Kolotsi, Verijärve külas Rõõmumäe, Väiso külas Sõtsesaare katastriüksuste jagamisega ning määrati moodustatavatele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Nõustuti Kerepäälse külas Palomäe, 25209 Kaagu-Kerepäälse tee ja Oja katastriüksuse katastriüksuste, Väiso külas Ragmari ja Hiire katastriüksuste ning Hinsa külas Palukutsa ja Sille katastriüksuste piiride muutmisega ning määrati moodustatavatele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati seada Juba külas Juba küla tee L1, Üraoja-Võlsi tee L2 ja Üraoja-Võlsi tee L1, Kolepi külas Nõlvaku tee katastriüksusele isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks.
 • Otsustati seada Meegomäe külas Võru metskond 96 katastriüksusele teelõigu avalikuks kasutamiseks tähtajatu isiklik kasutusõigus Võru valla kasuks.
 • Otsustati korraldada enampakkumise korras portaalis Osta.ee Lapi külas Porri kinnistu alghinnaga 5149 eurot ja Kirumpää külas Kirumpää tee 4-6 korteri alghinnaga 10 000 eurot võõrandamine.
 • Kinnitati Võidu tn 29 ja Tammesalu korteriühistute 2023. aastaaruanded ja kiideti heaks Kanariku tn 7 korteriühistu 2023. aastaaruanne ning kehtestati nende korteriühistute 2024. a majanduskava.
 • Moodustati Vagula külas Lauda kinnistu hoonestusõiguse seadmise eelläbirääkimiste pidamiseks komisjon.
 • Vähendati Osaühing VAKS osakapitali 157 100 euro võrra.
 • Kiideti heaks korraldatud jäätmeveo hinnakiri ja jäätmevaldajatele edastatav kaaskiri ning tingimuslikult kliendilepingu projekt.
 • Tunnistati riigihanke „Vedaja leidmine Osula, Vastseliina, Parksepa ja Puiga õpilasliinidele" pakkumused vastavaks ja kvalifitseeriti eduka pakkujana OÜ Merling Reisid. Parksepa ja Puiga õpilasliini teenindamiseks hinnaga 1,30 eurot, Vastseliina õpilasliini teenindamiseks hinnaga 1,60 eurot ja Osula õpilasliini teenindamiseks 1,95 eurot kilomeetri kohta (ilma käibemaksuta).
 • Otsustati garanteerida omafinantseering kuni 15 000 eurot kasutusest välja langenud Kurenurme külas kortermaja ja Lepassaare külas asuva kaupusehoone lammutamise toetuse taotlemisel.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2022 ja 2023. a toetuse kasutamise aruanded.
 • Otsustatu pikendada sotsiaaleluruumide üürilepinguid.
 • Eraldati reservfondist raha Viitka päevakeskuse varuväljapääsu ehituse kallinemise katteks.
 • Tunnistati lootusetus nõue summas 107,10 eurot.
 • Otstati korraldada hange audiitorteenuse ostmiseks 2024 ja 2025 majandusaastate aruannete auditeerimiseks.
 • Otsuati lubada vallavanem puhkusele ajavahemikul 3.–14. juunini 2024.
 • Arutati Koloreino külas Parkla kinnistu kasutamiseks andmist ja Pappjärve aiandusühistu pöördumist.

 Lisainfo:

Kaja Kiilo
vallasekretär
5787 5848
kaja.kiilo@voruvald.ee