Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vallavalitsuse istung 15. novembril

15. novembril toimunud Võru vallavalitsuse istungil tehti järgmised otsused:

 • Otsustati anda projekteerimistingimused Navi külas Vahe-Treimäe katastriüksusel elamu laiendamiseks.
 • Otsustati anda ehitusload Koloreino külas Kütioru maaüksusele garaaži püstitamiseks, Juba külas Oru maaüksusele ja Piusa külas Piusaniidu maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Lehemetsa külas Üdriku maaüksusele 15kW päikeseelektrijaama ja Liiva külas Järvemäe maaüksusele 10 kW päikeseelektrijaama rajamiseks, Kirumpää külas Rüütli tee 6 maaüksusel asuva aiamaja laiendamiseks ja ümberehitamiseks elamuks, Verijärve külas Veskisalu maaüksusele järeltöötluse hoone ning Verijärve külas Mäenuti maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.
 • Otsustati anda kasutusload Navi külas Jaagu maaüksusele ja Kärgula külas Savikalda maaüksusele püstitatud üksikelamute ning Osula külas Haabmetsa maaüksusele püstitatud suvila kasutusele võtmiseks.
 • Otsustati võtta peremehetu varana arvele Kärgula külas Karjassaare katastriüksusel asuv elamu.
 • Otsustati seada Võru vallas asuvatele Võru metskond 58, 235 ja 236 katastriüksustele isiklik kasutusõigus Võru valla kasuks valgustatud jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks.
 • Otsustati Võru valla kasuks seada tähtajatu sundvaldus Kose alevikus Valgjärve tänav 4 asuvale tänavavalgustuse tehnorajatise alale.
 • Otsustati määrata Viitka külas maareformi käigus Ala-Viitka katastriüksuse sihtotstarbeks 85% maatulundusmaa ja 15% veekogude maa ning Tserebi katastriüksuse sihtotstarbeks 90 % maatulundusmaa ja 10 % veekogude maa.
 • Nõustuti Loosi külas asuva Lukaoru kinnistu ja Tagakülas asuva Teedu kinnistu jagamistega ja määrati jagamiste tulemusel moodustatavatele uutele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Nõustuti Raiste külas asuvate Hoidla, Kuivati ja Traksipõllu katastriüksuste piiride muutmisega ning määrati selle tulemusel moodustatavatele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Nõustuti Võlsi külas asuvate Võlsi tee 36 ja Võlsi tee 36a kinnistute liitmisega ning määrati selle tulemusel moodustatud uuele katastriüksusele nimi ja maa sihtotstarve.
 • Kinnitati väikehanke „Veemajanduslike projektide rahastamise taotluste koostamise teenus 2023. aasta keskkonnaprogrammi" tulemused ning otsustati sõlmida eduka pakkuja, osaühinguga Keskkonnalahendused hankeleping.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hanke „GPS jälgimisseadmete rent ja nende teenus" tulemused ja otsustati sõlmida raamleping osaühinguga GSMvalve.
 • Otsustati muuta tänavavalgustuse põlemise aega nii, et valgustuse töörežiim on rakendatud kella 6.30–22.00 Sõmerpalu alevikus Jaama tänaval, Pargi ja Nursi teel, Võru–Viljandi mnt l, kaupluse ja teenuskeskuse vahelisel kergteel ja Jänesepargi kergliiklusteel.
 • Arutati postiteenuste pakkumist valla raamatukogudes.
 • Kinnitati Vastseliina lasteaia ja Parksepa keskkooli hoolekogude koosseisud.
 • Kinnitati täiendav tegevustoetus Võru valla koolieelsetele lasteasutustele ning koolidele eesti keelest erineva emakeelega laste ja õpilaste eestikeelseks õppeks vajalike õppematerjalide soetamiseks.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee