Uudised ja teated:

Kehtestati Metsajaani katastriüksuse detailplaneering

Võru vallavolikogu kehtestas 19.01.2022 otsusega nr 23 Metsajaani katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu lahendusega määratakse ehitusõigus Kõvera külas Metsajaani katastriüksusele (tunnus 54701:002:0058) üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Kõvera järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks 21 meetrini. Keskkonnaamet andis nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks 24.09.2021 kirjaga nr 7- 13/21/18641-2.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Orava vallavolikogu 25.11.2011 määrusega nr 29 kehtestatud Orava valla üldplaneeringut. Metsajaani katastriüksuse detailplaneeringu ala on Orava valla üldplaneeringus määratud elamumaaks. Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut maa juhtotstarbe muutmiseks. Muudatus puudutab Kõrvera järve ehituskeeluvööndi ulatust. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulisi majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid mõjusid ega negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale. Planeeringu materjalid on kättesaadavad siin>>