Uudised ja teated:

Võru valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.12.2022–22.01.2023

Võru vallavolikogu võttis 16. novembri istungil vastu valla uue üldplaneeringu ja tunnistas nõuetele vastavaks selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. Üldplaneeringu eelnõu valmis koostöös osaühingu AB Artes Terrae konsultantidega. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostasid osaühingu Alkranel keskkonnaeksperdid. Üldplaneering ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne on kooskõlastatud ministeeriumite ning ametkondadega.

Planeeringualaks on kogu valla territoorium, st 952 ruutkilomeetri suurune maa-ala. Üldplaneeringu koostamisel on lähtutud põhimõttest, et keskkonnahäiringuga tootmine peab olema ümbritsevatest elamutest ja puhkekohtadest piisavalt kaugel. Asustuse suunamisel nähakse ette nii olemasolevate elualade tihendamist kui ka maal elamise võimaldamist. Tihedamas asustuses soodustatakse segaotstarbelist maakasutust, et olla paindlikum keskkonnahäiringuta teenuste ja töökohtade loomisel tulevikus. Uus üldplaneering on kehtivatest Sõmerpalu, Lasva, Orava, Võru ja Vastseliina valdade üldplaneeringutest paindlikum. Kui kehtivates üldplaneeringutes on hajaasustuses minimaalseks elamukrundi suuruseks määratud kaks hektarit, siis uues planeeringus sellist tingimust pole. Elamute ehitamisel tuleb jälgida olemasolevat asustusstruktuuri, nõuetekohase kujade täitmist oma maaüksuse piires ning vajalikke servituutide olemasolu. Kehtivate üldplaneeringutega võrreldes on eelnõus vähem alasid, millele kehtib detailplaneeringu koostamise kohustus. Võrreldes varasemalt koostatud üldplaneeringutega, nähakse ette rohkem võimalusi jalgsi- ja jalgrattaga liiklejatele.

 

Üldplaneeringuga tehakse ettepanekud:

  • Võru maakonnaplaneeringu 2030+ ja Põlva maakonnaplaneeringu 2030+ täpsustamiseks rohelise võrgustiku ja väärtuslike põllumajandusmaade, linnalise asustusega alade ning detailplaneeringu koostamise kohustuse piiride ning tingimuste osas;
  • maakonnaplaneeringute muutmiseks vaatekohtade ja ilusate teelõikude ning miljööväärtuslike alade osas;
  • vähendada Vastseliina alevikus Keskuse pargi maaüksusel Piusa jõe ehituskeeluvööndit veekaitsevööndi piirini. Vähenduse eesmärk on võimaldada Vastseliina pargi alale avaliku kasutusega puhkerajatiste kavandamist.

 

Üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19.12.2022–22.01.2023. Elektrooniliselt saab materjalidega tutvuda Võru valla kodulehel voruvald.ee/voru-valla-uldplaneering. Paberkandjal saab eelnõuga tutvuda tööajal viies asukohas:

  • Võru vallavalitsuses (Võrumõisa tee 4a, Võru linn);
  • Osula haruraamatukogus (Osula kool, Osula küla);
  • Lasva haruraamatukogus (Palo tee 46, Lasva küla);
  • Orava haruraamatukogus (Pargi tee 2, Orava küla);
  • Vastseliina haruraamatukogu (Võidu tn 38, Vastseliina alevik).

 

Avaliku väljapaneku ajal on igaühel võimalik arvamust avaldada. Arvamused tuleb esitada Võru vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 23. jaanuariks 2023 e-posti teel vald@voruvald.ee või paberkandjal Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605.

Pärast avaliku väljapaneku lõppu annab Võru vallavalitsus teada, kus ja millal toimuvad üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavad avalikud arutelud.

 

Väljavõte üldplaneeringu põhijoonisest (Orava küla). Koostaja: osaühing AB Artes Terrae 

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar
planeeringuspetsialist
5696 5750
triinu.jurisaar@voruvald.ee