Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjeldus:

Energiahinna tõusu leevendamiseks hüvitatakse väikese ja kuni keskmise sissetulekuga peredele osaliselt elektri-, gaasi- ja küttearvete hinnatõus.

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri:

 • pere ühe täiskasvanud isiku kohta on piiriks 1126 eurot kuus (2021. aasta arvestuslik mediaanpalk)
 • iga järgmise, taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse piir koefitsiendiga 0,5 (ehk 563 eurot)
 • iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse piir koefitsiendiga 0,3 (ehk 337,8 eurot).

Näiteks: viieliikmelise leibkonna (kolm vähemalt 14-aastast ning 2 alla 14-aastast liiget) toetuse maksmise piir on: (1 + (2 * 0,5) + (2 * 0,3)) * 1126,00 = 2928 € kuus.

Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.

Keskmiste netosissetulekute hulka kuuluvad: palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu; ettevõtlustulu; kasu vara võõrandamisest; renditulu ja litsentsitasud; intressid ja dividendid; pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud; kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist; madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu. Kui perekonnaliikmed on saanud sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette või tagantjärele, võib arvestamise aluseks võtta taotlemisele eelnenud kuue kuu keskmise sissetuleku.

Toetust on võimalik taotleda vaid oma alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks. Abielus või vabaabielus isiku alaline või peamine elukoht on see, kus ta veedab suurema osa partneri või/ja lastega koos oldud ajast. Kuigi isikute käsutuses võib olla mitu eluruumi, saab põhilisi elukohti perekonnal olla ainult üks.

 • Toetust saab taotleda üksnes oma rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusest. Kui pereliikmete rahvastikuregistrijärgsed elukohad on erinevates omavalitsustes, tuleb taotlus esitada taotleja registrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusele.

Näiteks: Kui peamine elukoht on Võru linna üürikorteris, aga registrijärgne elukoht on Võru vallas asuvas maakodus, siis tuleb Võru linna korteri kulude hüvitamiseks esitada taotlus Võru vallavalitsusele. Või kui enamuse ajast elatakse Võru vallas asuvas maakodus, aga registrijärgne elukoht on Võru linnas asuv korter, siis tuleb maakodu kulude hüvitamiseks esitada taotlus Võru linnavalitsusele.

Toetuse taotlemise hõlbustamiseks soovitame perekonna elukoha aadressid korrastada rahvastikuregistris enne taotluse esitamist.

Toetuse suurus:

Toetust makstakse üksi elavale isikule või perekonnale 80 protsendi ulatuses energia koguhinna osast, mis ületab kuu keskmisena järgmisi väärtusi:

 1. elekter 120 eurot/MWh (12 s/kWh);
 2. gaas 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh);
 3. kaugküte 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh), aga mitte vähem kui oli kaugkütte hind taotleja võrgupiirkonnas 2021. aasta jaanuari lõpu seisuga. Konkurentsiametiga kooskõlastatud soojuse piirhinnad (käibemaksuta) lõpptarbijatele. 

Määrad sisaldavad tarbitud energia tasu, taastuvenergia tasu, aktsiisi, võrgutasu ja käibemaksu.

 • Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta.
 • Toetuse alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot taotluse kohta.

Ei oma tähtsust, kas tarbijal on börsihinnaga või fikseeritud hinnaga pakett, hüvitamine toimub mõlemal juhul hinna kallinemisel üle piirmäära. Hüvitamisele kuulub 80% osast, mis ületab elektril 12 s/kWh.

Toetuse kalkulaator
Esialgse info, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab näidiskalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes.

Kestvus:

Toetust antakse perioodi 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. märtsini (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks.

Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta vastavalt taotleja soovile. Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energia tarbimise kuu kohta.

Taotlusi saab esitada kuni 2022. aasta 31. maini.

Õigusaktid:

Riigihalduse ministri 23.11.2021 määrus nr 31 "Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele"

Lisainformatsioon:

Rahandusministeeriumi info energiakulude hüvitamise kohta

Kontaktisikud:

Sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld, telefon 789 8247, 5303 8110

Sotsiaaltööspetsialist Helli Kalda, telefon 785 1471, 522 6285

Sotsiaaltööspetsialist Ene Andrejev, telefon 785 1471, 5329 2574

Sotsiaaltööspetsialist Kadri Truija, telefon 5302 5280

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme, telefon 785 1180, 5332 4890

 

Toetuse taotlemine ja väljamaksmine

Taotlemine:

Taotluse vorm (PDF / DOC)

Taotluse saab esitada:

 • e-posti teel energiatoetus@voruvald.ee
 • paberil taotlusi võetakse vastu Võru vallamajas sotsiaalosakonnas tööpäevadel 9.00-12.00 ja 13.00 - 16.00

Taotlusele tuleb lisada

 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Arved peavad kajastama tarbitud energiat (kWh või MWh või m3), selle maksumust eurodes, tarbimisaadressi ja perioodi;
 • tõendid, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast;
 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse;
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal;
 • kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta, sealhulgas perekonna koosseisu ja alalise või peamise elukoha kohta;
 • kinnitus, et samu kulusid ei ole hüvitatud ega taotleta hüvitada muu toetuse või meetme kaudu ja esitatud osas ei arvestata vastavaid kulusid ettevõtlusega seotud kuluks;
 • kinnitus, et perekonna liikmeid ei ole arvatud mõne teise perekonna hulka ühestki meetmest samade kulude katteks toetuse taotlemisel.

Olenevalt sellest, millise energiahinna tõusu kulude katteks taotlus esitatakse, peab esitatud dokumentidelt olema tuvastatavad järgmised andmed:

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;
 • kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Kui kortermaja kütmist korraldab korteriühistu ise elektri või gaasiga, on taotlejal võimalik küsida toetust kütmiseks kasutatud elektri- ja gaasikulude kallinemise kulude toetamise korras eeldusel, et korteriühistu väljastab arve, kus on toodud taotleja elukoha tarbimiskogus ja -kulu andmed.

Toetuse taotlemisel pärast 10.kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt

Toetuse maksmine:

Toetuse maksmise või maksmata jätmise otsus tehakse 35 tööpäeva jooksul kõigi dokumentide esitamisest arvates.

Taotluse menetlemise käigus võib menetleja nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni ja taotluse täiendamist või muutmist, kui see on vajalik taotluse määruse tingimustele vastavuse kontrollimiseks.

Täiendava informatsiooni saamiseks antakse taotlejale kuni viis tööpäeva, mille jooksul peatub taotluse menetlemise aeg. Taotluse võib läbi vaatamata jätta, kui taotleja ei ole tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, ning teavitab sellest taotlejat. Kui puudus kõrvaldatakse, loetakse puudusega seotud nõue täidetuks.

Toetuse summa kantakse taotleja pangaarvele seitsme tööpäeva jooksul peale positiivse otsuse tegemist. Pangaarve puudumisel makstakse toetus välja sularahas.

Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest ja tõendab seda oma allkirjaga taotlusel. Valeandmetele tuginedes määratud ja väljamakstud toetus nõutakse tagasi.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

 • vaie Võru Vallavalitsusele
 • kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.