Tasuta biojäätmete konteineri taotlemine korter- ja ridaelamutele

Kirjeldus:

Alates 1. jaanuarist 2024 on kõikidel jäätmevaldajatel kohustus liigiti koguda biolagunevaid jäätmeid. See tähendab, et biojäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Üheks võimaluseks on biojäätmete tekkekohal kompostimine (korter- või ridaelamul on selleks vajalik kooskõlastus küsida vallalt). Kompostimisvõimaluse puudumisel on kohustus biojäätmeid koguda eraldi jäätmemahutisse ning biojäätmed jäätmevedajale korraldatud jäätmeveos üle anda.

Tasuta biojäätmete konteinerit saavad taotleda korter- ja ridaelamute jäätmevaldajad (korteriühistud või eraisikud, kes on sõlminud jäätmeveo lepingu).

Jagamisele kuuluvad 80-ne ja 140-ne liitrised biojäätmete konteinerid. Ühe kinnistu kohta on jagamiseks mõeldud üks konteiner. Biojäätmete konteineri minimaalne tühjendussagedus on suvekuudel 1 kord 2 nädala jooksul ning talvisel perioodil 1 kord 4 nädala jooksul.

Korter- või ridaelamu jäätmevaldaja peab biojäätmete konteineri saamiseks esitama vallavalitsusele taotluse, millele lisatakse:

  • Andmed korteriühistu või isiku kohta, kes on sõlminud jäätmeveolepingu (nimi, registrikood/isikukood, e-posti aadress, telefoninumber);
  • Biojäätmete tekkekoha aadress;
  • Soovitav konteineri suurus (80-liitrine või 140-liitrine konteiner);
  • Kinnitus selle kohta, et kinnistul on rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt ühel isikul;
  • Kinnitus, et biojäätmete konteinerit kasutatakse sihtotstarbeliselt vähemalt 3 aastat taotluse esitamisest ning tagatakse konteineri nõuetekohane paigaldamine, säilitamine ja hooldus;
  • Kinnitus, et saadud biojäätmete konteinerit kasutatakse biojäätmete liigiti kogumiseks ning tekkivad biojäätmed antakse üle jäätmevedajale korraldatud jäätmeveo raames. Ollakse teadlik, et ka Võru Vallavalitsusel on õigus jäätmevaldajad biojätätmete veoga liita;
  • Kinnitus, et ollakse tutvutud Võru valla jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud nõuetega) ning ollakse teadlik, et teave biojäätmete liigiti kogumise kohta on kättesaadav ka Võru valla veebilehel

Kinnitus, et ollakse teadlik, et Võru Vallavalitsusel on õigus kontrollida biojäätmete liigiti kogumist ning konteineri seisukorda.

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Esitage elektrooniliselt: Laadige alla biojäätmete konteineri taotluse vorm. Esitage täidetud ja digiallkirjastatud taotluse vorm Võru Vallavalitsusele e-posti aadressile vald@voruvald.ee

Esitage paberkandjal: Laadige alla biojäätmete konteineri taotluse vorm ning printige välja. Esitage biojäätmete konteineri taotlus Võru Vallavalitsusele paberkandjal aadressile Võrumõisa tee 4a, Võru linn. Taotlus peab sisaldama eelpooltoodud kirjelduses nimetatud andmeid!
 

Vajaminevad dokumendid:

 

Projekti „Biojäätmete konteinerite soetamine Võru valda" rahastab Eesti riik ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.