Eriveo loa taotlemine

Kirjeldus:

Võru valla kohalikel avalikult kasutataval teedel on erivedu lubatud Võru Vallavalitsuse eriloa alusel ning üksnes eriloal märgitud veoteel ja tingimustes. Erateel toimub erivedu tee omaniku nõusolekul ja tingimustel.

Erivedu on veosega või veoseta sõiduki või sõidukite kombinatsiooni liiklemine teel, mille vähemalt üks mõõde või kaal ületab Eestis lubatud suurimad mõõtmeid, lubatud massi või teljekoormust.

Maksumus:

Eriloa väljastamise eest tasu ei võeta.

Kestvus:

Eriluba väljastatakse viie tööpäeva jooksul alates taotluse saabumisest.

Õigusaktid:

Erilubade taotluste menetlemise kord Võru vallas

Vastutaja:

Teedespetsialist Peep Kimmel, telefon 529 0640, e-post peep.kimmel@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Esitage vallavalitsusele vormikohane taotlus. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus

Viide:

Taotluse vorm (PDF / DOC)