Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud perioodil 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2024.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
 

Eesmärgi saavutamiseks programmist toetatavad tegevused:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
   

Nõuded taotlejale:

 • taotleja alaline elukoht on 1. jaanuarist 2024 Võru valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine;
 • taotleja elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult 1. jaanuarist 2024 majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
   

Nõuded taotlusele:

 • taotlus tuleb esitada programmi poolt ettenähtud vormil ja selle lisadel;
 • taotluse eelarve juures peab olema kaks võrreldavat hinnapakkumist;
 • taotluse juurde tuleb esitada taotleja garantiikiri omaosaluse tasumise kohta;
 • veesüsteemide projekti puhul tuleb taotluse juurde esitada vee kvaliteeti tõendava analüüsi tulemus;
 • taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
 • maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele kokku on 6500 eurot, sh viiel eelneval aastal saadud toetus;
 • projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31. oktoobriks 2025.

 

Projekti taotlusvormis peab olema välja toodud:
 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning Võru Vallavolikogu poolt määratud sihtrühmadesse kuuluvate (lastega pered, majapidamised, mille leibkonda kuulub sügava puudega isik(ud) ning vanaduspensionärid) majapidamises elavate isikute arv;
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

 

Projekti esitamiseks vajalikud taotlusvormid:


Mõned tähelepanekud taotluse koostamiseks:

 • Soovitame juba varakult  tegeleda hinnapakkumuste võtmisega, et oleks piisavalt aega hinnapakkumuses esitatud infoga tutvuda ning vajadusel pakkumuse esitajaga täiendavalt konsulteerida. Viimasele minutile jäetud hinnapakkumusi ei ole enam aega läbi vaadata, mistõttu võivad olulised kulud projektis kajastamata jääda. Kuna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme rajavatel ettevõtetel on sellel perioodil palju tööd, võib juhtuda, et esitatud hinnapakkumus ei kajasta tegelikku olukorda või peate hinnapakkumust pikemalt ootama.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on üldjuhul nõutud ehitisregistris ehitusloa/teatise või kasutusloa/teatise esitamine. Kui te ise ei ole valmis loa/teatise taotlemiseks vajalikku dokumentatsiooni koostama (taotlus, asukohajoonis, teostusjoonis vms), siis on mõistlik hinnapakkumine küsida koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega (loa/teatise taotluse koostamine, projekt, teostusjoonis vms).

 

Veevarustussüsteemide taotluse juurde tuleb teatud juhtudel lisada ka veeanalüüsid. Veeanalüüs tuleb lisada taotlemisel kui:

 1. projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine;
 2. kui rajatakse joogiveetorustik olemasolevast kaevust hoonesse ja/või paigaldatakse sinna pump;
 3. olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele.

Kui projekti raames rajatakse veetorustik või paigaldatakse pump juba olemasolevasse kaevu, kus on kvaliteetne joogivesi siis veeanalüüsi võtmine peale tööde lõppemist vajalik ei ole.

Veeanalüüside kulutused saate lisada taotluse esitamisel projekti eelarvesse juurde. Kui veeproove võetakse kaks korda (enne tööde algust ja peale tööde valmimist) siis tuleb eelarves arvestada veeanalüüside kulu kaks korda ning liita need kulutused projekti maksumusele juurde.

Täpsemat infot veeanalüüside kohta saab  Eesti Keskkonnauuringute keskusest>> või Terviseameti lehelt>>.

 

Näiteid veeanalüüsidest

Tegevus

Joogivee analüüs (taotluse esitamisel)

Joogivee analüüs (pärast tööde teostamist)

Salvkaevude süvendamine, puhastamine, kui probleemiks oli vee nappus

EI (kuid Terviseamet soovitab seda teha, sest keemilise reostuse korral ei ole sageli võimalik puhastamisega vee kvaliteeti parandada)

JAH

Salvkaevu puhastamine, kui soovitakse parandada vee kvaliteeti

JAH

JAH

Uue salvkaevu ehitamine

EI (kui kaevu üldse pole)

JAH (kui vanas kaevus on joogikõlbmatu vesi ja seetõttu taotletakse toetust uue kaevu ehituseks)

JAH

Puurkaevu rajamine

EI (kui kaevu üldse pole)

JAH (kuid kaevu rajav ettevõtja teeb selle ise. veeanalüüs on vajalik puurkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks)

Veetorustiku ja/või pumba paigaldamine

JAH (tõestamaks, et torustik ehitatakse välja ja/või pumbad paigaldatakse kõlbliku joogiveega kaevudele)

EI

Puhastusseadmete paigaldamine

JAH

JAH

 

Veeanalüüsid tuleb igal juhul teha nii taotluse esitamisel kui ka pärast tööde lõppemist kui eesmärgiks on kvaliteetne joogivesi.

 

Taotlused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil vald@voruvald.ee või tuua paberkandjal allkirjastatult Võru Vallavalitsusse aadressil Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn.
 

Küsimuste korral või info saamiseks pöördu Võru valla arendusspetsialisti Imre Maidla poole e-posti aadressil imre.maidla@voruvald.ee või telefonil 5911 8893

 


Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

Hajaasustuse programmi taotluse hindamisjuhend


Hajaasustuse programmi esitatud taotluse läbivaatamise ja hindamise komisjoni koosseisu kuuluvad Ilmar Ploom, Vaido Ermel, Meelis Koppel, Rudolf Kauksi, Meelis Aianurm, Peep Kimmel, Juris Juhansoo ja Urmas Juhkam.

 

Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2023

Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2024


Projekti toetuse kasutamise aruande vorm ja näidis:

Toetuse kasutamise aruanne 2018-2024

Toetuse kasutamise aruanne tuleb täita nendel taotlejatel, kes on saanud rahastuse. Nende taotlejatega on sõlmitud toetusleping. Aruanne tuleb täita peale tööde teostamist ehk kui tööd on valmis saanud ja aktiga üle antud.

Toetuse kasutamise aruanne 2018-2022 näidis