Üldhooldusteenus

Kirjeldus:

Üldhooldusteenust ja selle osalist rahastamist on õigus saada isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Võru vallas ja kelle abivajadus on hinnatud ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Isiku abivajadust hindab vallavalitsuse sotsiaalteenuste spetsialist, selgitades välja hooldusvajaduse ja toimingud, mis tagavad isikule turvalise keskkonna.

Üldhooldusteenust vajavale isikule määratakse toetust hooldekodu kohamaksumusest hoolduskulude osa tasumiseks vallavalituse kehtestatud piirmäära ulatuses.

Toetuse piirmäär on 540 eurot.

Hooldekodu kohamaksumusest majutus-, toitluskulud ja muud teenuse osutamisega seotud kulud (muud kulud) ning lisateenuste (tervishoiuteenuse osutaja poolt võetav visiidi- ja voodipäeva tasu, sotsiaaltranspordi teenuse tasu jms) eest tasub hooldusteenust saav isik või tema ülalpidamiskohustuslased (lapsed).

Kui hooldusteenust saava isiku sissetulek on väiksem kui 635,89 eurot, on tal õigus saada muude kulude tasumiseks hüvitist. Hüvitist makstakse hooldusteenust saava isiku sissetuleku ja hooldekodu muude kulude vahe ulatuses.

Kestvus:

Üldhooldusteenuse määramine ja rahastamine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide laekumise päevast arvates.

Õigusaktid:

Üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord

Lisainformatsioon:

Sotsiaalministeeriumi info üldhooldusteenust pakkuvate hoolekandeasutuste kohta

Vastutaja:

Sotsiaalteenuste spetsialist Ly Pihkanen, telefon 5470 0356 e-post ly.pihkanen@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Taotlus üldhooldusteenuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele suuliselt või kirjalikult. Taotluse võib esitada isik enda kohta ise või muu isik, kes märkab abivajadust.

Üldkoolusteenust vajava isiku tahteavalduses märgitakse teenust vajava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, kontakttelefoni number, eelistatud teenuse osutaja (hoolekandeasutuse) nimi, selgitus teenuse vajaduse kohta.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus