Jäätmekava 2020–2025


Võru maakonna omavalitsuste ühise jäätmekava 2020–2025 eelnõu avalik väljapanek

Võru vald korraldab eelnõu „Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020–2025" avaliku väljapaneku. Avalik väljapanek on avatud Võru valla kodulehel 23.04–07.05.2020. Ootame teie arvamust ja ettepanekuid ühise jäätmekava kohta hiljemalt 7. maiks e-posti aadressil vald@voruvald.ee.
 
Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020–2025 eesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine Võru maakonna omavalitsustes aastani 2025, järgides keskkonnasäästlikku jäätmekäitlust, jäätmetekke vähendamist, optimaalset sorteerimist, jäätmete taaskasutust ning keskkonnateadlikkust. Kava on koostatud lähtudes „Riigi jäätmekavast 2014–2020" ning kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest.
 
Jäätmekava ajakohastamine on vajalik haldusreformist tulenenud omavalitsuste ja maakonnapiiride muutusest. Uuendatud on maakonna üldist iseloomustust ja statistilisi näitajaid, kirjeldatud uutes piirides kohalike omavalitsuste sotsiaalmajanduslikku olukorda. Ajakohastatud on jäätmekäitlust puudutavate õigusaktide loetelu. Esitatud on värskemad andmed tekkivate jäätmete koguste ja koostise kohta, antud asjakohane ülevaade jäätmekäitluskohtade ja jääkreostusobjektide kohta. Uuendatud on peatükke, mis puudutavad probleeme jäätmehoolduses, rahastamist, jäätmehoolduse ja jäätmerajatiste taristu arengut, tehnoloogiaid, taaskasutamist, kaasnevaid keskkonnariske ning korraldatud jäätmevedu, samuti jäätmekäitluskohtade rajamist, keskkonnateadlikkust, jäätmekava rakendamise ja jäätmekäitlusega seotud organisatsioone.
 
Pärast väljapanekut leiab jäätmekava eelnõu arutamiseks aset avalik istung, mille aeg ja koht tehakse teatavaks vähemalt kaks nädalat enne avalikku istungi toimumist kohalikus ajalehes. Avalikku istungit ei pea korraldama, kui avaliku väljapaneku kestel ei esitatud ühtegi ettepanekut või vastuväidet.
 
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühine jäätmekava jõustub, kui selle on vastu võtnud kõigi koostööd tegevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud.
 
Eelnõu materjalid: