Jäätmemahuti tühjendussageduse muutmine

Kirjeldus:

Korraldatud jäätmeveol toimub olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

Erandkorras on kinnistu omanikul (jäätmevaldajal) õigus taotleda tema jäätmemahutite tühjendamist ettenähtust harvemini.

Kestvus:

Jäätmeveo tingimuste muutmine või sellest keeldumine otsustatakse 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Õigusaktid:

Jäätmeseadus
Võru valla jäätmehoolduseeskiri

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist Lembit Karolin, 504 9458, e-post lembit.karolin@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele põhjendatud taotluse paberkandjal.

Taotluses on oluline märkida kinnistu aadress, tühjendussageduse muutmise põhjendus ning taotleja nimi ja kontaktandmed (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress).

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument