Jäätmemajandus ja korraldatud jäätmevedu

Jäätmehoolduse korraldamiseks kehtestab kohalik omavalitsus jäätmehoolduseeskirja, mis määrab ühtsed reeglid Võru valla jäätmevaldajatele jäätmete käitlemise ning liigiti kogumise kohta ning samuti tingimused korraldatud jäätmeveoks. Elanik peab juhinduma jäätmehoolduseeskirjast, kus on kirjas, kuhu võib omavalitsuse territooriumil eri liiki jäätmeid ära anda. Võru valla jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda Riigi Teatajas.

Võru vallas on liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks olemas jäätmejaamad (Umbsaare Jäätmekeskus, Võru Keskkonnajaam, Vastseliina Keskkonnajaam).

Jäätmejaamades kogutakse selliseid jäätmeid, mille kogumine kodusesse prügikonteinerisse ei ole võimalik (vana mööbel ja suured ehitus-lammutusjäätmed) või mis vajavad erikäitlust (elektroonika, rehvid ja ohtlikud jäätmed). Tavaliselt on jäätmejaamas ka konteinerid pakendijäätmete jaoks. Milliseid jäätmeid täpselt jäätmejaamas vastu võetakse vaata Võru Jäätmekeskuse kodulehelt>>
 

Korraldatud jäätmevedu

   

Hetkel teostab Võru vallas jäätmete vedu Eesti Keskkonnateenused AS.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgnevad jäätmed:

  • segaolmejäätmed 
  • biojäätmed
  • paber ja kartong

Jäätmeveo hinnakiri on kättesaadav AS Eesti Keskkonnateenused veebilehel.


Olmejäätmeid kogub Võru valla haldusterritooriumil:

 

Jäätmejaamad

Jäätmejaamad

Kontakt Aadress ja lahtiolekuajad

Võru keskkonnajaam*

Vastuvõtuhinnad

 504 0358

www.jaatmekeskus.voru.ee

Lühike tn 1, Võru (sissesõit Pikalt tänavalt)

 Avatud T–L 8.00–16.00 ja P–E suletud 

Umbsaare jäätmekeskus**

Vastuvõtuhinnad

782 0424, 5178 088

www.jaatmekeskus.voru.ee

Umbsaare, Võru vald

Avatud E-R 8–16, L ja P suletud

Vastseliina keskkonnajaam*

Vastuvõtuhinnad

5646 5469

keskkonnajaam@vastseliina.ee

Vastseliina alevik, Võru vald

Avatud T ja N 818 (lõuna 1314) ja L 10–14; 

E, K, R ja P suletud

*Ohtlikke jäätmeid (v.a asbestijäätmed) võetakse tasuta vastu Võru valla eraisikutelt!

**Umbsaare jäätmekeskuses võetakse vastu jäätmeid juriidilistelt isikutelt.