Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Kagu-Eesti spetsialisti eluasemete toetusmeetme taotlusvooru perioodiks on tänavu 1.-19. mai 2023.

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Võru vallas elavate ja Kagu-Eesti piirkonna ettevõtetes töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Programmist toetatakse spetsialistide eluaseme soetamist ja renoveerimist. 

Käesoleval aastal on määrus muutnud ning taotlejate ringi on mõnevõrra ka laiendatud. Lisaks on Võru Vallavolikogu määruses täpsustatud ametiala ja asutuse mõisteid. Edaspidi saavad toetust taotleda ka avaliku sektori teenistujad. Osalise koormusega töötavad inimesed saavad võimalusel toetust taotleda, kuid selle eeltingimuseks on see, et töötada tuleb samal ametialal (näiteks tugispetsialist töötab ühes asutuses tugispetsialistina 0,25 koormusega ja teises asutuses tugispetsialistina 0,75 koormusega).

Kehtiv määrus on leitav siit>>

 

Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes vastab järgmistele tingimustele:

  1. tal on kõrgharidus või kutsekeskharidus ja töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
  2. tal on piirkonnas tegutseva ettevõtjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe, ta on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja;
  3. tema brutotöötasu või äriühingu juhatuse liikme tasu taotluse esitamise seisuga on suurem eelmise kalendriaasta maakonna keskmisest brutotöötasust;
  4. füüsilisest isikust ettevõtja taotlusele eelneva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu on suurem 12-kordsest eelmise kalendriaasta maakonna keskmisest brutotöötasust;
  5. samal ametialal mitmes ettevõttes või asutuses osalise töökoormusega töötamisel (näiteks kutseõpetajad, üldhariduskoolide vanema astme õpetajad, alghariduse õpetajad, tugispetsialistid vmt) brutotöötasud summeeritakse;
  6. tal ei ole võlgnevusi riigi ja kohaliku omavalitsuse ees;
  7. ta on eluruumi omanik või kaas- või ühisomanik või on sõlminud notariaalse müügi eellepingu eluruumi ostmiseks.

 

Statistikaameti andmetel oli 2022. aasta Võru maakonna keskmine brutotöötasu 1295 eurot.

Toetuse saamise korral peab eluruum olema vähemalt kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates toetuse saaja omandis või kaas- või ühisomandis, toetuse saaja alaline elukoht ning toetuse saaja elukoht rahvastikuregistri andmetel.

Toetust saab ühe eluaseme kohta küsida programmist üks kord. Toetuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne surus 8000 eurot ühe projekti kohta. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti kogumaksumusest. 2023. aastal toetatakse spetsialistide eluasemete soetamist ja renoveerimist kokku 42 684 euroga.

 

Projekti tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 31. augustiks 2024.

 

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamise vormid ja juhendid: 


Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetmesse esitatud taotluste läbivaatamise ja hindamise komisjoni koosseisu kuuluvad Meelis Koppel, Aare Hollo, Urmas Juhkam, Andres Punt ja Ott Almann.

 

Taotlusvorm koos lisadega tuleb esitada paberkandjal allkirjastatuna Võru vallamajja aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru või saata digitaalselt allkirjastatuna vald@voruvald.ee.

 

Täiendav info:

Imre Maidla

arendusspetsialist

imre.maidla@voruvald.ee

5911 8893


 

Toetuse saajad

Toetuse saajad 2023

Toetuse saajad 2022

Toetuse saajad 2021

Toetuse saajad 2020