Mittetulundusühingu Võru Jäätmekeskus keskkonnaloa muutmise taotlus

Teatame, et mittetulundusühingu Võru Jäätmekeskus (registrikood 80279080, aadress Jüri tn 11, Võru linn, Võru maakond) on esitanud keskkonnaloa nr L.JÄ/332341 muutmise taotluse, millega taotletakse jäätmekäitlustoimingu (R13- ladustamine) ning jäätmekoodide (02 01 03, 03 01 05, 03 03 01) eemaldamist loalt. Jäätmekäitluskoht asub aadressil Komposteerimisväljaku (katastritunnus 87403:001:0103), Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond.

Aktsiaseltsi Rauameister paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise ja jäätmete käitlemis keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud aktsiaseltsi Rauameister (registrikood: 10007813, aadress Võru maakond, Võru vald, Väimela alevik, Pärna tee 20, 65566) 30.09.2021 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise ja jäätmete käitlemis keskkonnaloa (edaspidi ka keskkonnaluba) nr L.ÕV/319311 muutmise taotluse.

Aktsiaselts Rauameister omab tähtajatu kehtivusega keskkonnaluba nr L.ÕV/319311. Aktsiaseltsi Rauameister põhitegevusalaks on tõste- ja teisaldusseadmete tootmine (EMTAKi kood 28221). Käitises asuvad: gaasi- ja plasmalõikuse-, ettevalmistus-, keevitus-, metalliliivapuhastus-, värvimis- ja montaažitsehh. Käitis asub aadressil Pärna tee 20, Väimela alevik, Võru vald, Võru maakond, tootmisterritoorium hõlmab seitset katastriüksust: 91801:005:0190; sihtotstarve tootmismaa 100%, 91801:005:0720; sihtotstarve tootmismaa 100%,91801:005:0005; sihtotstarve tootmismaa 100%, 91801:005:0009; sihtotstarve tootmismaa100%, 91801:005:0071; sihtotstarve tootmismaa 100%, 91801:005:0058; sihtotstarve tootmismaa 100% ja 91801:005:0059; sihtotstarve transpordimaa 100%. Käitise krundid piirnevad läänest ja põhjast tootmismaaga ja ühiskondlike ehitiste maaga, edelast - elamumaaga, lõunast ja idast - maatulundusmaaga. Käitises kasutusel olevate põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1.794 MWth, mille tarbeks kasutatakse aastas kuni 200 tuh. Nm³ vedeldatud naftagaasi (LPG). Tootmises kasutatakse aastas kuni 42.997 tonni kemikaale, õhku võib eralduda kuni 14.919 tonni lenduvaid orgaanilisiühendeid aastas. Liivapritsimisjäätmeid tekib aastas 400 tonni. Liivapritsiga töödeldakse ainult puhast metalli, mis eeldab, et kasutatud liivas on ainult rooste lisand. Liivapritsimisjäätmeid taaskasutatakse käitise territooriumil pinnase täitematerjalina. Ettevõte taotleb keskkonnaloa nr L.ÕV/319311 muutmist, kuna valminud on uus tootmishoone koos uute heitallikatega ja muutunud on toorme kasutamise kogused.

Keskkonnaloa taotlus GartnerGrupp OÜ Vahtramäe (katastritunnus 91804:003:1910), Verijärve küla, Võru vald

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse ettevõtte Gartner Grupp OÜ (registrikood 14566691,aadress Tallinna mnt 50a, Võru linn, Võru maakond) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks ja tema käitluskoht asub aadressil Vahtramäe (katastritunnus 91804:003:1910), Verijärve küla, Võru vald. Ettevõtte ehitustegevuse käigus saadav pinnas ja kivid sõelutakse, mille tulemusena eraldatakse muld ja maakivid, mida kasutatakse teede ja tänavate ehitamisel ning haljastuses

Osula Graanul OÜ keskkonnalubade muutmise taotlus

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osula Graanul OÜ (registrikood 10756673, aadress: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Humala tn 2, 10617) graanulitehase keskkonnalubade nr L.ÕV/325676 ja L.VV/325615 muutmise taotluse.

Ettevõte soovib suurendada veehaardest Osula Graanuli puurkaevust (52532) võetavat veekogust kuni 8500 m3 kvartalis, 34 000 m3 aastas (93 m3/d). Põhjaveevõtukoguste suurendamine on seotud sellega, et varasematel aastatel on ettevõte ületanud mõnedes kvartalites lubatud veekogust. Kuigi ettevõtte veetarve on suhteliselt stabiilne ja ühtlane, võib erinevates kvartalites tekkida kõikumisi, mis on seotud remont- ja hooldustöödega ning muude ettenägematute probleemidega.

Aktsiaseltsi Toftan keskkonnalubade muutmise taotlus

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaseltsi Toftan keskkonnalubade muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Ettevõte omab vee erikasutusluba nr L.VV/328289, 09.05.2018 jäätmeluba nrL.JÄ/330532 ja õhusaasteluba nr L.ÕV/330550, milles on käitiseks Võru vallas Varese külas asuv saetööstus. Ettevõtte põhitegevusalaks on saematerjalide tootmine (EMTAK 16101) ning kõrvalalaks auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301).

Keskkonnalube muudetakse lähtudes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 6210 lõikest 2, mille järgi vormistab loa andja enne 2020. aasta 1. jaanuari välja antud jäätmeloa, vee erikasutusloa, veeloa, õhusaasteloa ja kaevandamisloa mõistliku aja jooksul KeÜS § 53 lõike 3 alusel kehtestatud andmekoosseisuga keskkonnaloaks.

Umbsaare Auto OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet võtnud menetlusse Umbsaare Auto OÜ (registrikood 12964751) esitatud keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaluba annab loaomanikule õiguse:

  • jäätmete taaskasutamiseks (korduskasutuseks ettevalmistamine- R3k, R5k, ladustamine – R13) (JäätS § 73 lg 2 p 2);
  • ohtlike jäätmete taaskasutamiseks (romusõidukite demonteerimine - R12s, demonteeritud osade korduskasutuseks ettevalmistamine - R5k, ladustamine - R13) (JäätS § 73 lg 2 p 3);
  • metallijäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus (korduskasutuseks ettevalmistamine – R5k, ladustamine - R13,) (JäätS § 73 lg 2 p 4).

Keskkonnaloa muutmise taotluse teade: Võru vallas Puiga külas Tööstuse 6

Võru Vallavalitsus annab teada, et Danpower Eesti AS (registrikoodiga 10351812, aadressil Vilja tn 14, 65606 Võru vald, Võru maakond, edaspidi ka ettevõte) esitas 01.12.2020 Keskkonnaametile keskkonnaloa nr L.ÕV/325932 (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotluse T-KL/1006010.

Tähtajatu  keskkonnaluba  on  antud  ettevõtte  Võru  vallas  Puiga  külas  Tööstuse  6  asuvale katlamajale. Ettevõte   taotleb   keskkonnaloa   muutmist   seoses   katlamajja   reservkatla paigaldamisega ja muudatustega keskkonnaalases seadusandluses.

Keskkonnaloa  muutmise  taotluse  ja  muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  saab  tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS  (https://kotkas.envir.ee/)  valides menüüribalt „Keskkonnaload"  alammenüü „Keskkonnalubade  taotlused  ja  menetlused" ning sisestades menetluse numbri M-112436.

Teade keskkonnaloa taotluse saamise kohta

Keskkonnamet teatab, et on menetlusse võtnud Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas (registrikood: 10125398, aadress: Tehnika tn 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond 65509) keskkonnaloa taotluse Võrumaal Võru vallas Mustja külas Kurgsoo turbatootmisala (registriosa nr 687041,katastritunnus 76701:002:0750), Tagaküla külas Vana-Tare (registri osa nr 528941, katastritunnus 91801:001:1160) ja Mäeküla külas Antoni (registriosa nr 1031041, katastritunnus 76701:002:1730) maaüksustel asuvalt Kurgsoo I turbatootmisalalt sademevee juhtimiseks suublasse (Miilimäe kraav, VEE1048822, mis on ühtlasi maaparandussüsteemi avatud eesvool VANA-TARE TALU) ühe väljalasuga.

Keskkonnaloa taotlus (DM-108879-3) ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetlus M-108879.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Tagaküla Kurgsoo II turbatootmisala

Võru Vallavalitsus annab teada, et Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas (registrikood: 10125398) (aadress Tehnika tn 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond 65509) esitas 26.06.2020 Keskkonnaametile nõuetele vastava keskkonnaloa taotluse, milles taotleb vee erikasutusõigust Kurgsoo II turbatootmisalalt sademevee juhtimiseks suublasse. Kurgsoo II turbatootmisala asub Põlva ja Võru maakondade piiril. Põlvamaal Põlva vallas Lahe külas asub Kurgsoo turbatootmisala maaüksus (registriosa nr 1014838, katastriüksused 38501:003:0828 ja 38501:003:0830) ning Võrumaal Võru vallas Tagaküla külas asuvad Mäe-Rebo (registriosa nr 350641, katastritunnus 91801:001:0049), Soo-Hindriku (registriosa nr 576841, katastritunnus 91801:001:0510), Jaaska-Hindriko (registriosa nr 205041, katastritunnus 91801:001:0232) ja Raba (registriosa nr 635841, katastritunnus 91801:001:1320) maaüksused.

Ettevõte omab Kurgsoo II turbamaardlas kaevandamiseks maavara kaevandamise keskkonnalubasid nr VO-015 ja nr 5 (Põlm5). Vee erikasutusõigust taotletakse kehtivusega kuni 27.07.2025.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru, tel 78 68 360, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr 109091, dokumendi nr DM-109091-6.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.

Teade keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse O-I Estonia AS (registrikood 10088776) esitatud keskkonnaloa (L.MK/323847) muutmise taotluse. Taotlus on Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis registreeritud 07.05.2020 nr M-109850 ning täiendatud taotlus on registreeritud 18.06.2020 nr M-109850-4.

Keskkonnaloa muutmist taotletakse seoses jäätmete tekitamise ja taaskasutamisega Tabina IV liivakarjääris vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 59 ja § 41 lg-le 3 ning jäätmeseaduse § 73 lg 2p-dele 2 ja 7. Käitluskoht asub aadressil Võru maakond, Võru vald, Sutte küla, Imara-Tabina liivakarjäär (katastriüksuse tunnus 91701:001:0398).

Digitaalselt on keskkonnaloa taotlusega seotud dokumendid kättesaadavad Keskonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee.