Võru valla kortermajade toetusprogrammi taotlusvoor on avatud

Võru valla kortermajade toetusprogrammi taotlusvoor on avatud. 2023. aastal on kortermajade programmi toetusvahendite kogumahuks on 4 500 eurot. Võru vallavalitsusele esitatud taotlusi võetakse vastu ja vaadatakse läbi jooksvalt taotluste saabumise järjekorras, kuni eelarves olevate toetusvahendite ammendumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse Võru valla kodulehel.

Kortermajade toetuse andmise eesmärk on Võru valla korteriühistute õuealade korrastamine. Programmist toetatavad tegevused on järgmised:

  • parkla ehitamine või laiendamine;
  • jäätmemajade rajamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
  • kõrghaljastuse ja/või haljasalade rajamine/parendamine;
  • mängu- ja/või spordiväljakute, atraktsioonide rajamine/parendamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
  • rattahoidlate, pesukuivatuskohtade jms rajamine ja/või parendamine.

Toetust saavad taotleda Võru vallas asuvad nelja või enama korteriomandiga korteriühistud või kaks või enam korteriühistut, kus on kokku kümme või enam korteriomandit.

Toetuse suurus toetatavate tegevuste kogumaksumusest on kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot ühe taotluse kohta.  Kui taotus esitatakse mitme korteriühistuga ühiselt, on toetuse ülemmääraks 1500 eurot iga korteriühistu kohta. Toetust ühele korteriühistule saab küsida mitmel korral, eeldusel, et meetmest saadud toetused kokku ei ületa 1500 eurot.

Toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid:

  1. vormikohane taotlus, taotlusvorm;
  2. tegevuste illustratiivsed vaated koos selgitusega;
  3. korteriühistu üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust planeeritud tööde teostamiseks;
  4. vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus või täpne hinnakalkulatsioon teostatavate tööde maksumusega;
  5. maaomaniku nõusolek, kui soovitakse ehitada ehitis/rajatis võõrale maale.

Toetuse taotlemiseks tuleb taotlejal esitada taotlus koos nõutud lisadokumentidega Võru vallavalitsusele paberkandajal aadressil Võrumõisa 4a, Võru või digitaalselt e-posti aadressil vald@voruvald.ee.

Kortermajade toetuse andmise kord>>

Kontaktisik taotluste menetlemisel on Imre Maidla, imre.maidla@voruvald.ee5911 8893.