Lasteaia ning põhikooli lõimitud õppe metoodilise raamistiku koosloome pilootprojekt Võru valla haridusasutustes

Lasteaia   ning   põhikooli,   kuni   II   kooliastmeni   lõimitud   õppe metoodilise  raamistiku  koosloome  pilootprojekt  Võru  valla  haridusasutustes.

Projekti number 2014-2020.1.02.20-0947

 

Projekti  tegevusi viiakse ellu alates 01.06.2021 ja lõppkuupäev on 31.10.2022.

 

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Projekti abikõlblik kogukulu on 9 991eurot.

 

Projekti  eesmärk  on  võimestada  haridusasutusi looma  organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga  õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

 

Projekt on ellu kutsutud, et asja- ning ajakohaselt vastata hajaasustusega piirkondade haridusasutustele otsa vaatavatele väljakutsetele. Õpioskuste terviklik omandamine ning samas laste loomuliku uudis- ja õpihimu säilitamine on võimalik targalt teostatud erinevate ainegruppide ning õpilahenduste omavahelise lõimimise abil. Õpetajate asjakohane professionaalne areng ning koolikultuuri kujundamine on tee, kuidas seda saavutada.

 

Projekti kaasatakse Puiga Põhikooli, Puiga Lasteaia Siilike, Vastseliina Gümnaasiumi, Vastseliina Lasteaia ja Orava Kooli õpetajad. Projekti läbivaks tegevuseks on õppekavaarendus, et tagada õmblusteta üleminek ühelt haridusastmelt teisele. Koolitusi viivad läbi Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse ning Tartu Ülikooli liikumislabori ja loodusteadusliku hariduse keskuse koolitajad.

 

Projekti tegevusi toetatakse Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" meetme „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse nr 1.2.1 „Õpetajate ja haridusasutuse juhtide koolitus" vastavalt haridus- ja teadusministri 29.10.2015 määruse nr 47 „Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis "elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" tegevusega haridusasutuste arendusprojektide uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks.