Muud sotsiaaltoetused

Kirjeldus:

Sotsiaaltoetust on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elaval isikul. Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule olenemata tema elukohast

Toetuse liigid:

  • peretoetus  -toetus määratakse ettenägematute kulutuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks või raskesse majanduslikku olukorda sattunud pere sotsiaalsest abitusest väljaaitamiseks
  • kriisitoetus – toetus määratakse vähekindlustatud isikule või perekonnale, kes on ajutiselt sattunud kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo jm tagajärjel
  • vältimatu sotsiaalabi – toetus määratakse isikule, kes on sattunud Võru valla territooriumil sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või nende puudumise tõttu, olenemata tema rahvastikuregistri järgsest elukohast, tagades olukorrale vastavalt vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju
  • erakorraline toetus – toetus määratakse juhtumipõhiselt

Sotsiaaltoetuse määramise mõistes on:

  • üksik vähekindlustatud pensionär - üksik vanaduspensionär, kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui kahe ja poolekordne toimetulekutoetuse määr (2023. aastal 500 eurot) va puudega inimese sotsiaaltoetus;
  • vähekindlustatud pere - perekond, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on pärast eluasemekulude (toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevad piirmärad) mahaarvamist väiksem kui kahekordne kehtiv toimetulekutoetuse määr (2023. aastal 400 eurot).

Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

Sotsiaaltööspetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide alusel välja abivajaduse ja teeb ettepaneku toetuse määramise või mittemääramise kohta.

Toetuse suurus:

Toetuse suurus kujuneb kaalutlusotsuse alusel.

Kestvus:

Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja näidatud pangakontole või makstakse välja sularahas.

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Ene Andrejev , telefon 5329 2574, e-post ene.andrejev@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Helli Kalda, telefon 522 6285, e-post helli.kalda@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme, telefon 5332 4890, e-post maria.saarme@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Toetust vajav isik esitab vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse ning tehtud kulutuste kompenseerimise taotluse korral tuleb lisada kulusid tõendavad dokumendid. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument
Sotsiaaltööspetsialistil on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

Viide:

Sotsiaaltoetuse taotluse vorm (PDF, 126 KB / DOC, 51 KB)