Õpilastranspordi sõidukulude hüvitamine isikliku sõiduauto kasutamisel

Kirjeldus:

Isikliku sõiduautoga kooli ja koolist koju sõitmisel tehtud kulu hüvitamist on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elava põhikoolis õppiva õpilase vanemal või eestkostjal. Hüvitist saab taotleda õppeperioodil (ajavahemik september kuni juuni) õpilase sõiduks kooli ja tagasi üks kord päevas, kui õpilasliine või ühistranspordi liine ei ole võimalik kasutada või koolitee pikkus lähima õpilasliini või ühistranspordi peatuseni on pikem kui 3 kilomeetrit.

Kulu hüvitatakse lapsevanemale või eestkostjale, kes on esitanud Võru Vallavalitsusele avalduse, näidates hüvitamise aluseks olevad asjaolud, sh põhjendatus, marsruut, koolitee pikkus.

Hüvitis makstakse välja taotlejale aruande esitamisel, hüvitise arvestuse aluseks on õppepäevade arv kalendrikuus, õpilase elukoha kaugus koolist ning Võru Vallavalituse poolt kehtestatud transpordi arvestuslik kulu maksumus 0,12 eurot/ kilomeetri kohta. Lapsevanem või eestkostja esitab isikliku sõiduauto kasutamise aruande eelneva kalendrikuu eest järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks. Üle kahe kuu vanuseid aruandeid ei menetleta.

Õigusaktid:

Võru valla õpilastranspordi korraldamise, soodustuse andmise ning sõidukulude hüvitamise kord

Võru Vallavalitsuse 14.08.2018 korraldus nr 510 „Õpilastranspordi arvestusliku kulu maksumuse kehtestamine"

Vastutaja:

Haridusnõunik Siiri Konksi, telefon 5309 1595, e-post siiri.konksi@voruvald.ee

 

Taotlemine ja aruande esitamine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Taotluse vorm:


Aruande vorm:Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke avalduse vorm paberkandjal. Avalduse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Avaldusel on oluline märkida õpilase nimi, isikukood, elukoha aadress, kooli nimetus, õppeaasta, põhjendus isikliku sõiduauto kasutamise kohta, taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress).

Vajaminevad dokumendid:

  • Avaldus

Viide:

Avaldus isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamiseks (PDF / DOCX)


Aruande esitamine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke aruande vorm paberkandjal. Aruande vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. 

Aruandel on oluline märkida õpilase nimi, õppepäevade arv, kalendrikuu, mille kohta sõidukulu hüvitist taotletakse, taotleja nimi, arvelduskonto number ja arvelduskonto omaniku nimi.

Vajaminevad dokumendid:

  • Aruanne

Viide:

Isikliku sõiduauto kasutamise aruanne  (PDF / DOCX)