Puudega lapse hooldaja toetus

Kirjeldus:

Hooldajatoetust makstakse rahvastikuregistri järgi Võru vallas elava 3- kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamise eest. Keskmise puudega lapse hooldamise eest makstakse toetust ainult juhul kui puudega lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

Toetust saab taotleda puudega lapse hooldaja (vanem, võõrasvanem, eestkostja, perehoolduslepingu alusel lapse hooldaja).

Toetus määratakse tähtajaliselt maksimaalselt jooksva eelarve aasta lõpuni või kuni lapsele määratud puude kehtivuse lõppemiseni, puudega lapse täisealiseks saamiseni või seatud eestkoste või perehoolduslepingu lõpptähtajani.

Lastekaitsespetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide ja hindamismetoodika alusel välja puudega lapse hooldusvajaduse ja teeb sotsiaalosakonna juhatajale ettepaneku toetuse määramise või mittemääramise kohta.

Hooldajatoetust ei määrata kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega, mis aitavad vähendada lapse perekonna hoolduskoormust või lapse puudest tulenevaid lisavajadusi. Hooldajatoetust ei määrata ka piiratud teovõimega isikule.

Toetuse suurus:

 • keskmise puudega lapse hooldamise eest 50 € kuus;
 • raske puudega lapse hooldamise eest 75 € kuus;
 • sügava puudega lapse hooldamise eest 100 € kuus.

Kestvus:

Toetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluse või nõutud lisadokumendi või -andmete esitamist või esitamise tähtaja möödumist. Otsusest teatatakse viie tööpäeva jooksul.

Toetust makstakse hooldajatoetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuu esimesest kuupäevast. Hooldajatoetus makstakse välja hiljemalt arvestuskuu viimasel kuupäeval.

Õigusaktid:

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord

Vastutaja:

Lastekaitsespetsialist Kristina Tobreluts, telefon 5194 6420 e-post kristina.tobreluts@voruvald.ee

Lastekaitsespetsialist Riina Mandel, telefon 518 7491 e-post riina.mandel@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses on oluline märkida:

 1. taotleja nimi, isikukood, elukoha aadress, kontaktandmed, arvelduskonto number;
 2. hooldust vajava lapse nimi, isikokood, elukoha aadress;
 3. hoolduse seadmise vajaduse põhjendus;
 4. kinnitus töötamise või mittetöötamise kohta.

Vajaminevad dokumendid:

 • Taotlus
 • Taotleja isikut tõendav dokument
 • Sotsiaalkindlustusameti otsus lapse puude raskusastme tuvastamise kohta
 • Puudega lapse rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul)
 • Vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvanemale, kui toetust taotleb võõrasvanem
 • Eestkostjaks määramise kohtuotsus

Viide:

Puudega lapse hooldale toetuse taotluse vorm (PDF, 113 KB)