Raske ja sügava puudega laste toetavad teenused

Kirjeldus:

Raske või sügava puudega lapse ja tema pere toetavale teenusele on õigus rahvastikuregistri järgi Võru vallas elaval raske või sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil laps saab 18-aastaseks.

Toetust võib taotleda järgmistele toetavatele sotsiaalteenustele:

 • lapsehoiuteenus
 • tugiisikuteenus;
 • transporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
 • lapse ja tema perekonna nõustamisteenus;
 • psühholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad;
 • varjupaigateenus või turvakoduteenus;
 • isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
 • rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenused, eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
 • muud eelpool nimetamata toetused või teenused, mis parandavad raske või sügava puudega lapse arengut ja tema pere toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust

Toetust saab taotleda puudega lapse seaduslik esindaja enne toetava sotsiaalteenuse saamist. Puudega lapse huvides võib taotluse vallavalitsusele esitada kolmas isik (ametnik, pedagoog, perearst), kellel on andmeid abi vajava puudega lapse kohta.

Vallavalitsuse sotsiaalosakond vaatab esitatud taotluse koos lisadokumentidega läbi ning teeb ettepaneku toetuse määramise või mittemääramise kohta.

Raske ja sügava puudega lastele osutatud teenuste rahastamine toimub reeglina teenuse osutaja ja vallavalitsuse vahel

Õigusaktid:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kord

Vastutaja:

Lastekaitsespetsialist Kristina Tobreluts, telefon 5194 6420 e-post kristina.tobreluts@voruvald.ee

Lastekaitsespetsialist Riina Mandel, telefon 518 7491 e-post riina.mandel@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Puudega lapse toetava teenuse rahastamiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest

Vajaminevad dokumendid:

 • Taotlus

Vajadusel lisatakse taotlusele:

 • Taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid
 • Puudega lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan või muu lapse hindamist kajastav dokument
 • Arstliku ekspertiisikomisjoni või sotsiaalkindlustusameti otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta
 • Eestkoste puhul kohtumäärus
 • Puudega lapse perekonnas hooldamise puhul perekonnas hooldamise leping
 • Erialaspetsialisti kirjalik ettepanek

Lastekaitsespetsialistil on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.